Försäkringskassan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2111 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


S2020/06749/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2111 av Bengt Eliasson (L)
Försäkringskassan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bengt Eliasson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att kunskapen om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska nå Försäkringskassans alla medarbetare.

Jag instämmer i att Försäkringskassan är en av de viktigaste myndigheterna för att genomföra den av riksdagen beslutade nationella funktionshinderspolitiken.

Utöver det uppdrag som Försäkringskassan har i regleringsbrevet, att bidra till det nationella målet för funktionshinderspolitiken, ska myndigheten enligt sin instruktion belysa, analysera och uppmärksamma i sin verksamhet Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna. Försäkringskassan har vidare ett sektorsansvar för funktionshinderfrågor. Till det kommer det ansvar som Försäkringskassan som myndighet har enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken.

Försäkringskassan arbetar kontinuerligt med frågan. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är bland annat en del i den interna bemötandeutbildningen samt i förmånsutbildningarna. Därutöver har frågeställningen inkluderats i Försäkringskassans interna utbildning om den statliga värdegrunden, som enligt myndighetens årsredovisning från 2019 är väl förankrad inom myndigheten.

Av Försäkringskassans årsredovisning för 2019 framgår vidare att det under året ägde rum tre möten med myndighetens funktionshindersråd. Rådet är ett forum som syftar till att aktivt involvera funktionshinderspolitiken i myndighetens arbete. Myndigheten har även fortsatt arbetet med att anpassa webbplats och e-tjänster till kraven i EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet på offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Regeringen följer löpande Försäkringskassans arbete med att fortsätta att utveckla verksamheten för att bidra till att det nationella målet för funktionshinderspolitiken uppnås. Vidare lämnade styrutredningen för funktionshinderspolitiken sitt betänkande Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till regeringen 2019. Betänkandet, som bland annat innehåller förslag på hur ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem inom politikområdet kan utformas, har remissbehandlats och bereds nu i Regeringskansliet.

Stockholm den 16 september 2020

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-03)