Förordningen om distansundervisning i grundskolan

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1320 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)


U2020/03178 /S

Utbildningsdepartementet

Utbildnings

ministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1320 av Roger Haddad (L)
Förordningen om distansundervisning i grundskolan

Roger Haddad har, med hänvisning till att regeringen har beslutat förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta som bl.a. öppnar för grundskolor att under vissa förhållanden bedriva distansundervisning, frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att förordningens intentioner ska uppfyllas.

Det rådande läget med anledning av covid-19 innebär stora svårigheter i skolväsendet. Elever, lärare, rektorer och alla andra skolans vardagshjältar gör stora ansträngningar för att skolan ska fungera i ett svårt läge. Det här är en tuff tid med många uppoffringar.

För att underlätta för huvudmännen att tillförsäkra eleverna deras rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800) beslutade regeringen den 13 mars 2020 förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Förordningen innehåller bl.a. bestämmelser som ger huvudmännen möjlighet att organisera undervisningen på annat sätt och vid andra tidpunkter än vad som annars är möjligt enligt skollagen. Regeringen har vidare beslutat om ändringar i denna förordning den 20 mars, 2 april och 24 april.

Förordningsändringen den 24 april möjliggör, som Roger Haddad beskriver, att lärare och elever som behöver vara hemma i enlighet med en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19, men som inte är sjuka, kan ge eller få fjärr- eller distansundervisning även om skolan är öppen. Det är viktigt att poängtera att detta är en möjlighet – inte en skyldighet. Huvudmän och rektorer som väljer att använda denna möjlighet behöver organisera utbildningen på ett sätt som ger en rimlig arbetssituation för både lärare och elever. Förordningen innebär inte att lärare förväntas utföra dubbla arbetsuppgifter som att både undervisa i skolan och samtidigt leda fjärr- eller distansundervisning. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Hur till exempel lärares arbete ska organiseras om vissa elever ges distansundervisning medan andra elever får undervisning i skolenhetens lokaler är en fråga som behöver lösas inom ramen för arbetsmiljöansvaret.

Det behövs dock stöd för att organisera verksamheterna så att arbetssituationen i skolväsendet blir rimlig. Regeringen gav därför den 30 april Statens skolverk i uppdrag att genomföra insatser för att stödja bl.a. huvudmän och rektorer i skolväsendet under utbrottet av nya coronaviruset. Uppdraget innebär att Skolverket, i dialog med bland annat huvudmannaorganisationerna och de fackliga organisationerna, ska ge stöd för hur verksamheterna kan organiseras så att arbetssituationen för personalen blir rimlig. Stödet finns på plats på Skolverkets webbplats sedan den 7 maj. Det är viktigt att poängtera att stödet kontinuerligt ska uppdateras. På så sätt kan det anpassas så att det möter de behov som finns hos målgrupperna.

Syftet med de beslut som regeringen har tagit är att underlätta för huvudmännen att tillförsäkra alla elevers rätt till utbildning. Regeringen har lättat på olika bestämmelser för att göra det möjligt för skolans huvudmän att hantera en mycket svår situation. Vi litar på att skolans aktörer lever upp till det förtroendet. Skulle det däremot komma fram att huvudmän försöker utnyttja läget kommer regeringen inte att acceptera detta.

Stockholm den 19 maj 2020

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-07)