Fordonsforskningsprojektet

Svar på skriftlig fråga 2007/08:514 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

Näringsminister Maud Olofsson

den 17 januari

Svar på fråga

2007/08:514 Fordonsforskningsprojektet

Näringsminister Maud Olofsson

Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra en fortsättning, i nuvarande eller i förändrad form, på de program som nu står inför förlängning.

Av höstens budgetproposition framgår att regeringen delar Lars Hjälmereds syn på fordonsindustrin som viktig för Sverige och i propositionen aviseras även att regeringen avser att återkomma om den fortsatta finansieringen av forskning riktad mot fordonsindustrins behov.

Redan före sommaren avsatte regeringen totalt ¼ miljard kronor åren 2007–2010 för att förstärka fordonsforskningen inom området klimateffektivare fordon. Cirka hälften av detta avser projekt gemensamt finansierade med fordonsindustrin och amerikanska staten inom det så kallade One Big Thing-samarbetet.

Frågan har under hösten beretts vidare inom Regeringskansliet och regeringen har haft fortsatta kontakter med fordonstillverkarna för att klargöra utgångspunkterna för det fortsatta arbetet.

Under denna vecka (vecka 3) kommer vi att diskutera frågan vidare direkt med Ford och GM (moderbolag till Volvo Personvagnar och Saab Automobile) vid ett besök i Detroit.

Inriktningen på arbetet nu är att snarast inleda mer konkreta diskussioner mellan parterna för att säkerställa att den fortsatta finansieringen är klar i god tid innan pågående finansiering löper ut.

Insatserna inom områdena klimat, miljö och trafiksäkerhet är samhällsekonomiskt speciellt motiverade. Målsättningen är att diskutera dessa före sommaren.

Regeringen avser att under 2008 lägga fram en forskningspolitisk proposition och i den presentera en långsiktig plan för prioriteringar av forskning där kunskapsutveckling inom övriga områden som är relevanta för fordonsindustrin, som produktionsteknik och material, likväl som andra samhällsområdens behov och förutsättningar, måste ses samlat.

Som framgår av ovanstående pågår arbetet för fullt med att utveckla samarbetsformerna, i enlighet med regeringens prioriteringar, för kunskapsuppbyggnad som är relevant för fordonsindustrin. Jag är helt övertygad om att vi genom detta arbete kommer att komma överens med fordonsindustrin i Sverige om gemensamma satsningar.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-12-18 Anmäld: 2007-12-18 Svar anmält: 2008-01-17 Besvarad: 2008-01-17

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-12-18)