Förberedelser inför skolstart

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3449 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:3449 av Markus Wiechel (SD)
Förberedelser inför skolstart

Markus Wiechel har frågat mig vad jag har vidtagit för åtgärder i syfte att säkerställa ett stärkt smittskydd på landets skolor, och hur jag kan motivera att möjligheten till distansstudier tagits bort.

Regeringen och berörda myndigheter har sedan starten av pandemin vidtagit omfattande åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19. Åtgärderna har bestått av såväl rättsligt bindande restriktioner som råd och rekommendationer. De regionala smittskyddsorganisationerna har ett operativt ansvar för smittskyddsåtgärder på regional nivå. När det gäller skolan har huvudmännen ansvar för att följa lagar, regler och rekommendationer från myndigheter, vilket bland annat innefattar ansvar att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning i skolmiljön.

Regeringen har beslutat förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta som gör det möjligt för skolans huvudmän att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning i en mycket svår situation. Förordningen ger bland annat möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning utöver vad som är tillåtet enligt det ordinarie regelverket.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som regel inom alla skolformer för barn och unga. Sådan undervisning har visat sig vara den bästa för de allra flesta eleverna. Regeringen har beslutat en ändring av förordningen som gäller från och med den 10 augusti 2021. Den innebär att möjligheterna till fjärr- och distansundervisning fortsatt finns kvar, men preciseras och förtydligas. Fjärr- eller distansundervisning får fortsatt bedrivas om det behövs för att följa en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Sådan undervisning får även fortsatt bedrivas om det behövs på grund av att en lärare eller en elev stannar hemma därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, nationella allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Dessutom kan under vissa förutsättningar en huvudman stänga en skola helt eller delvis i ett allvarligt läge.

Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och Statens skolverk har uppdaterat sin information till förskola och skola avseende covid-19 inför skolstarten 2021. Här framgår bl.a. att större samlingar bör undvikas och att det är viktigt att elever ska stanna hemma vid symtom.

En viktig del av bekämpandet av pandemin är vaccinering mot covid-19. Folkhälsomyndigheten har meddelat rekommendationer för vaccinering av barn från 16 år samt av barn från 12 år med vissa medicinska tillstånd. Pandemin är inte över och att följa gällande restriktioner, råd och rekommendationer samt att de som erbjuds vaccin tar båda vaccindoserna är centralt för att minska smittspridningen.

För att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever trots pandemin får den utbildning de har rätt till, har regeringen tagit initiativ till en förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet med 1,25 miljarder kronor för 2021. Medlen kan bland annat användas till insatser för att minska risken för smittspridning i skolorna. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslog regeringen dessutom att ytterligare 100 miljoner kronor sköts till för lovskola och läxhjälp. Regeringen är beredd att vidta ytterligare åtgärder om så bedöms nödvändigt.

Stockholm den 30 augusti 2021

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-08-13)