FN-rapport om rätten till konstnärlig och kreativ frihet

Svar på skriftlig fråga 2013/14:494 besvarad av Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 19 mars

Svar på fråga

2013/14:494 FN-rapport om rätten till konstnärlig och kreativ frihet

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

Agneta Gille har frågat mig om jag har tagit del av FN-rapporten om rätten till konstnärlig och kreativ frihet och om jag avser att föra upp den till diskussion på nationell nivå.

Den rapport som Agneta Gille hänvisar till presenterades i mars 2013. Rapportens författare Farida Shaheed lyfter fram en rad olika aspekter på frågan om konstnärlig yttrandefrihet. I rapporten lämnas rekommendationer till FN:s medlemstater på hur konstnärers möjligheter att fritt få uttrycka sig kan stärkas genom insatser inom områden som lagstiftning, riktade stöd och utbildningssatsningar.

Av de kulturpolitiska mål som riksdagen antagit framgår att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Värnandet av yttrandefriheten och förbättrade villkor för nyskapande kultur är två av regeringens allra viktigaste prioriteringar inom det kulturpolitiska området.

Regeringen har under denna och föregående mandatperiod arbetat för att främja fritt kulturskapande. Den statliga vuxencensuren för biograffilm har avskaffats, kulturskaparnas villkor har stärkts genom utbyggnad av allianserna inom scenkonstområdet, ett nytt avtal för medverkans- och utställningsersättning för bildkonstnärer har kommit till stånd, riktade satsningar har gjorts på centrumbildningarna m.m.

I en omvärld där det offentliga stödet till kulturområdet på många håll minskar drastiskt har den svenska regeringen satsat på och reformerat kulturpolitiken. Under åren 2006 – 2014 har den statliga kulturbudgeten höjts med 15,5 procent.

Som rapportören skriver finns det stora orosmoln när det gäller kulturens och mediernas frihet på fler håll i världen. Regeringen har gett ett särskilt uppdrag till Statens kulturråd att främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering genom att bl.a. verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för att fristadskonstnärerna ska bli en del av offentligheten.

Regeringen har också inom biståndspolitiken lyft fram kulturskaparnas viktiga roll som pådrivare för demokrati och yttrandefrihet.

Avslutningsvis vill jag svara Agneta Gille att jag har tagit del av rapporten och dess förslag och att jag gärna har den som ett av flera underlag för en fortsatt kulturpolitisk diskussion. I den hoppas jag att många vill delta.

Händelser

Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-03-13)