FN-konvention för homosexuellas rättigheter

Svar på skriftlig fråga 2001/02:1474 besvarad av

den 13 augusti

Svar på fråga 2001/02:1474 om FN-konvention för homosexuellas rättigheter

Utrikesminister Anna Lindh

Karin Pilsäter har frågat mig om regeringen är villig att ta ett internationellt initiativ till en FN-konvention för att stärka homo-, bi- och transpersoners mänskliga rättigheter.

Den svenska regeringen anser självklart att förtryck, diskriminering eller bestraffning på grund av en persons sexuella läggning strider mot de mänskliga rättigheterna.

Gällande internationella och europeiska konventioner om mänskliga rättigheter behandlar inte uttryckligen frågan om sexuell läggning. Men den grundläggande principen om icke-diskriminering, såsom den finns nedlagd i samtliga internationella konventioner om mänskliga rättigheter, gäller naturligtvis för alla människor. Ingen får således diskrimineras på grund av sin sexuella läggning.

Sverige och EU driver denna fråga mycket aktivt bl.a. inom FN. Tyvärr har det visat sig utomordentligt svårt att få gehör och stöd för vår uppfattning. Homosexualitet är fortfarande kriminaliserat och belagt med straff i drygt ett 70-tal länder runtom i världen. Motståndet är således starkt.

Detta hindrar dock inte att vi fortsätter att driva frågan i internationella fora närhelst tillfälle ges.

I samband med FN:s specialsession om hiv/aids förra året försökte Sverige och EU föra upp frågan på agendan, men det visade sig tyvärr inte vara möjligt att diskutera den på ett tillfredsställande sätt. Likaså kämpade vi i samband med FN:s världskonferens mot rasism i Durban, in i det sista, för att få gehör för vårt synsätt. Vårt förslag fick dock inte tillräckligt stöd och slutdokumenten innehåller därför inte någon referens till diskriminering på grund av sexuell läggning.

I den av Sverige framlagda resolutionen om summariska och godtyckliga avrättningar i Kommissionen för mänskliga rättigheter fick vi dock tillräckligt stöd för en skrivning som fastslår att homosexuella inte ska avrättas på grund av sin sexuella läggning. Resolutionen kunde antas trots ett mycket starkt motstånd från framför allt afrikanska och asiatiska länder.

För närvarande bedömer jag utsikterna att i FN få uppslutning kring ett förslag om en FN-konvention för att stärka skyddet för homo-, bi- och transpersoners mänskliga rättigheter som mycket små, snarast obefintliga. Men vi kommer att fortsätta att driva frågor om diskriminering på grund av sexuell läggning med samma kraft som tidigare och jag hoppas att det starka motståndet allteftersom kommer att luckras upp.

Händelser

Inlämnad: 2002-08-02 Besvarad: 2002-08-13 Anmäld: 2002-09-30

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2002-08-02)