Flytt av handläggningen av vapenlicenser till den nya viltmyndigheten

Svar på skriftlig fråga 2017/18:70 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:70 av Sten Bergheden (M) Flytt av handläggningen av vapenlicenser till den nya viltmyndigheten

Sten Bergheden har frågat mig om jag på något sätt avser att arbeta för att flytta vapenlicenshanteringen från polisen till den nya viltmyndigheten.

Jaktlagsutredningen hade som huvuduppdrag att se över den svenska jaktlagstiftningen i dess helhet och utvärdera myndighetsansvaret för jakt och viltvård. Utredningen hade inte till uppgift att överväga en överflyttning av ansvaret för handläggningen av vapenlicenser och lämnade inte heller något sådant förslag. I nuläget avser jag inte att initiera en sådan utredning.

Regeringen har agerat för att se till så att landets jägare och skyttar inte ska behöva vänta orimligt länge på att få sina licenser. Polismyndigheten har haft i uppdrag att utveckla sin hantering av vapentillstånd och har vidtagit en rad åtgärder för att effektivisera arbetet, bland annat införande av ett digitalt ansökningsförfarande och en omfördelning av ärendetyper mellan polisregioner. Vissa åtgärder har gett omedelbar effekt, medan andra förväntas ge mätbara effekter på några års sikt. Jag kan konstatera att mediantiden för ett vapentillståndsärende minskade och understeg 40 dagar när Polismyndigheten redovisade regeringsuppdraget i våras. Myndigheten har också i uppdrag att årligen redovisa statistik över handläggningstiderna till regeringen i samband med årsredovisningen.

Jag avser även fortsättningsvis att noga följa Polismyndighetens arbete med vapentillstånd och hur handläggningstiderna utvecklar sig.

Stockholm den 11 oktober 2017


Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-10-05)