Fler jobb i Värmland

Svar på skriftlig fråga 2017/18:917 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)


A2018/00509/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknads- och etableringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:917 av Christian Holm Barenfeld (M)
Fler jobb i Värmland

Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att arbetslösheten bland ungdomar och nyanlända ska minska i Värmland.

Svensk arbetsmarknad utvecklas fortsatt starkt. Sedan regeringen tillträdde är det mer än 250 000 fler som är i jobb. Två tredjedelar av sysselsättningsökningen har skett bland utrikes födda. Även ungdomsarbetslösheten har sjunkit markant. Ungdomsarbetslösheten är nu den lägsta på 14 år. Även antalet och andelen unga som varken arbetar eller studerar har minskat.

I Värmland har arbetslösheten minskat från 8,1 procent till 6,1 procent mellan 2014 till 2017.

Vi gick till val med löftet att ingen ungdom skulle behöva vänta mer än 90 dagar i arbetslöshet för att få ett erbjudande om jobb, utbildning eller insats som leder till jobb. Det löftet har vi nu infriat. Arbetsförmedlingen har uppnått målet att alla unga ska erbjudas jobb, utbildning eller insatser som leder till jobb inom 90 dagar.

För ungdomar som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, till exempel till följd av att inte ha en fullföljd gymnasieutbildning, är det särskilt viktigt att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommuner fungerar bra.

För att både minska ungdomsarbetslösheten och främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner inrättade regeringen redan i december 2014 Delegationen för unga till arbete. Arbetsförmedlingen har sedan dess ingått lokala överenskommelser med 287 av landets 290 kommuner. Ett väl fungerande samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna är viktigt för den fortsatta etableringen av ungdomar på arbetsmarknaden. Detta gäller också för Arbetsförmedlingen och kommunerna i Värmland.

Nyanlända kommer också allt snabbare i arbete, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. För nyanlända som kom till en kommun under 2008 har det tagit åtta år innan hälften har jobb. Nu ser vi att tiden till arbete minskar. Av de som kom till en kommun under 2011 hade nästan hälften jobb efter fem år. Om utvecklingen fortsätter på samma positiva sätt bör tiden från mottagande till arbete kunna kortas ytterligare.

Ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet trädde ikraft den 1 januari 2018. Det nya regelverket stärker Arbetsförmedlingens möjligheter att ge rätt insatser utifrån individens behov samtidigt som kraven på individen tydliggörs för att motsvara krav som ställes på alla arbetssökande. Regeringen gör stora satsningar på utbildning och den 1 januari 2018 infördes också en utbildningsplikt för nyanlända.

Möjligheten till en subventionerad anställning utgör en viktig väg till jobb för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringen reformerar systemet för de subventionerade anställningarna. Ett flertal anställningsstöd slås samman till ett enhetligt mer kraftfullt stöd – introduktionsjobb.

Extratjänsterna och moderna beredskapsjobb är vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och långtidsarbetslösa, liksom snabbspåren för nyanlända som har kompetens inom vissa bristyrken. Arbetsförmedlingen tar nu fram lokala spår till jobb i samarbete med kommunerna.

Arbetsmarknadens parter är centrala aktörer för att grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete. De har spelat en avgörande roll för snabbspåren för nyanlända. Regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att så kallade etableringsjobb bör införas. Etableringsjobb kommer att innebära en helt ny modell för staten att stimulera att anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd. Satsningen ska leda till att nyanlända och långtidsarbetslösa ges möjligheter att skaffa kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Anställningen ska normalt kunna leda till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.

Stockholm den 7 mars 2018

Ylva Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-02-28)