Felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1387 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

S2016/04442/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1387 av Boriana Åberg (M) Felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder som jag avser vidta för att tillse att felaktigt utbetalda ersättningar från Försäkringskassan krävs tillbaka i större utsträckning än vad som sker i dag.

Frågan är viktig och relevant ur flera hänseenden och det är en självklarhet att våra gemensamt finansierade trygghetssystem används på rätt sätt. Om en ersättning felaktig har betalats ut av Försäkringskassan ska beloppet krävas tillbaka och det är viktigt att det sker inom en rimlig tid.

Riksrevisonen uppmärksammar i sin granskning av felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringar att både regeringen och Försäkringskassan har vidtagit en mängd åtgärder som bland annat syftar till att minska felaktiga utbetalningar. Arbetet för att förhindra felaktiga utbetalningar är ett fortsatt prioriterat område för regeringen och området har prioriterats upp ytterligare av Försäkringskassan under det senaste året.

Som frågeställaren poängterar finns ett arbete kvar att göra hos Försäkringskassan i syfte att i större utsträckning kräva tillbaka de ersättningar som felaktigt betalats ut. Försäkringskassan har till följd av ett tidigare lämnat regeringsuppdrag genomfört en genomlysning av myndighetens återbetalningsverksamhet. Ett antal utvecklingsområden identifierades och ett arbete pågår inom myndigheten för att få en mer effektiv återbetalningsprocess. Rätt ärende ska snabbare hamna i rätt åtgärd och en större andel krav ska återkrävas. Jag anser att detta är ett angeläget och viktigt arbete som jag har för avsikt att följa.

Stockholm den 29 juni 2016

Annika Strandhäll

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-06-21)