Familjeåterförening för syrier

Svar på skriftlig fråga 2016/17:463 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/08852/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:463 av Christina Höj Larsen (V) Familjeåterförening för syrier

Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att säkerställa att rätten till familjeåterförening efterlevs för de syrier som finns kvar i Syrien och har familj i Sverige.

Låt mig börja med att påminna om att antalet asylsökande som sökte sig till Sverige under 2015 var rekordhögt. Sedan 2011 har 143 000 syrier totalt sett kommit till Sverige. Antalet asylsökande har lett till att vi fortfarande har påfrestningar för det svenska asylsystemet och även för andra centrala samhällsfunktioner. Generellt har Sverige haft mer generösa regler för anhöriginvandring än de andra medlemsstaterna i EU. Regeringen har därför genom att bl.a. införa den så kallade tillfälliga lagen vidtagit åtgärder för att få fler att söka asyl i andra EU-länder. Lagen är tidsbegränsad och gäller i högst tre år. När lagen har varit i kraft i två år kommer regeringen att bedöma om det finns behov av att den även ska gälla under det sista året av giltighetstiden.

De som sökte asyl i Sverige senast den 24 november 2015 är på olika sätt undantagna från den tillfälliga lagens begränsningar av rätten till familjeåterförening. Exempelvis omfattas inte barn och barnfamiljer som ansökt om asyl senast den 24 november 2015 av den tillfälliga lagen. Ett annat undantag är att alternativt skyddsbehövande som ansökt senast den 24 november 2015 får möjlighet till familjeåterförening på samma sätt som flyktingar, även om de får tillfälliga uppehållstillstånd.

Hittills i år har Migrationsverket beviljat 6 500 syrier uppehållstillstånd på grund av anknytning. Jag vill också lyfta fram att de anpassningar som genomförts ligger inom ramen för svenska internationella åtaganden. En ventil har införts för att anhöriginvandring ska vara möjlig i de fall det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att neka den anhörige uppehållstillstånd. Utlänningslagens portalparagraf om barnets bästa ska tillämpas även när beslut fattas med stöd av den tillfälliga lagen. Regeringen följer noga konsekvenserna av den tillfälliga lagstiftningen, särskilt för barn och ur ett barnrättsperspektiv.

Regeringen är medveten om att syriska medborgare kan behöva visering för att få resa in i de länder där svenska ambassader finns för att där ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Jag förstår också att detta medför svårigheter, men länderna avgör själva vilka regler de har för gränspassage och visering. Regeringen fortsätter att följa situationen noga.

Stockholm den 14 december 2016

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-08)