Extra kostnader i samband med id-kontroller

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1202 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02635/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1202 av Gunilla Nordgren (M) Extra kostnader i samband med id-kontroller

Gunilla Nordgren har frågat mig hur långt regeringen har kommit i sin beredning av kompensation för extra kostnader i samband med id-kontroller och om det finns någon möjlighet att regeringen hörsammar Region Skånes framställan om kompensation.

I höständringsbudgeten för 2016 föreslog regeringen att totalt 139 miljoner kr avsätts för att ersätta transportörer för deras kostnader för att utföra id-kontroller under år 2016. Efter riksdagens beslut om höständringsbudgeten fattade regeringen beslut om förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Förordningen reglerar formerna för hur transportörerna kan söka ersättning för sina kostnader.

Ersättning lämnas för skäliga kostnader som transportörerna har haft för att utföra id-kontroller. Ansökningarna prövas av Trafikverket.

I vårändringsbudgeten för 2017 har regeringen föreslagit att ytterligare 122,5 miljoner kr sätts av för att ersätta transportörernas kostnader för id-kontroller under den tid som nuvarande bestämmelser om id-kontroller gäller.

Stockholm den 21 april 2017

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-04-05)