EU:s taxonomi för gröna investeringar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:641 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2020/21:636 av Lars Hjälmered (M) Klassningen av kärnkraft och vattenkraft i EU:s taxonomi samt fråga 2020/21:641 av Mats Nordberg (SD) EU:s taxonomi för gröna investeringar

Lars Hjälmered har frågat energi- och digitaliseringsministern vilka åtgärder som statsrådet avser att vidta för att säkerställa att vattenkraften och kärnkraften ska klassas som hållbara investeringar i den så kallade taxonomin. Mats Nordberg har frågat mig vad regeringen tänker göra för att säkerställa att EU-regelverket kring taxonomin för hållbara investeringar blir till fördel för berörda svenska näringar och inte till ett hinder för Sverige i vår strävan att ytterligare minska nettoutsläppen med bibehållen och gärna ökad industriell kapacitet.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på båda frågorna.

Regeringen stödjer ambitionen att klassificera miljömässigt hållbara verksamheter i ekonomin genom EU:s taxonomi. Sverige har från början varit ett av de mest pådrivande länderna i att EU ska ta sig an hållbarhet inom kapitalmarknadsunionen och har därefter tagit en aktiv roll även i taxonomiförhandlingarna. Vi har i dessa förhandlingar fått gehör för flera, för Sverige, viktiga frågor, så som en hög miljöambition, teknikneutralitet, förutsägbara regler för förnybar elproduktion, undvikande av överlappande lagstiftning samt att taxonomin ska användas för alla finansiella produkter och inte enbart skapa extra rapporteringskrav för de som redan jobbar med hållbarhet.

Nu har kommissionen publicerat utkastet till delegerad akt och regeringen kommer självklart att fortsätta agera för svenska intressen och en ambitiös taxonomi. Vi avser bl.a. att svara på konsultationen och ha direktkontakter med kommissionen. Inom Regeringskansliet och på berörda myndigheter analyseras för närvarande utkastet till delegerad akt.

I Sverige har vi nyligen infört nya bestämmelser avseende omprövning av tillstånden för samtliga vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. Syftet med de nya bestämmelserna är att säkerställa att vattenkraftverk och dammar är utformade och drivs på ett sådant sätt att de lever upp till miljöbalkens bestämmelser och Sveriges EU-rättsliga åtaganden vad gäller krav på miljöanpassning. Det är givetvis angeläget att miljöanpassning av vattenkraften ses som en grön investering. Regeringen avser i de fortsatta förhandlingarna verka för detta.

Vad gäller kärnkraften specifikt så varken utesluter eller inkluderar förordningen uttryckligen kärnenergi i listan över kvalificerade miljömässigt hållbara verksamheter, den bedömningen delegeras till kommissionen. Kärnkraften finns ej heller med i utkastet till delegerad akt. Frågan utreds vidare inom kommissionens speciella gemensamma forskningscenter.

Stockholm den 2 december 2020

Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-20)