EU:s omfördelning av flyktingar

Svar på skriftlig fråga 2016/17:781 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01046/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:781 av Johan Forssell (M) EU:s omfördelning av flyktingar

Johan Forsell har frågat mig vilka åtgärder eller initiativ regeringen avser att vidta beträffande EU:s omfördelning av asylsökande.

Sverige har varit starkt pådrivande för att EU ska ta ett samlat europeiskt ansvar för migrationssituationen och solidariskt genomföra de beslut som fattats för att gemensamt lösa migrationssituationen.

Takten i omfördelningarna från Grekland och Italien har ökat senaste tiden, även om det fortfarande går alldeles för långsamt. Hittills har

11 886 asylsökande omfördelats från Grekland och Italien sedan hösten 2015.

Sverige kommer att genomföra de åtaganden vi har i enlighet med omfördelningsbesluten. Vi har haft ett uppskov på ett år med anledning av det stora antal asylsökande som kom till Sverige under 2015. Uppskovet löper ut den 16 juni vilket innebär att omfördelning till Sverige kommer att ske under perioden juni till 26 september.

Kommissionen har tillskrivit Sverige och frågat om vilka förberedelser vi vidtar och vi har svarat att vi under våren kommer att påbörja arbetet med att i samarbete med Italien och Grekland utse de personer som ska omfördelas. Ansvaret för att ta emot de omfördelade asylsökande kommer att fördelas mellan Migrationsverkets Region Öst, Mitt och Norr då dessa regioner har kapacitet och närhet till flygplatser samt relevanta mottagandestrukturer. Om så krävs kommer ytterligare resurser att tillföras asylprocesshanteringen. Det kommer att finnas reservkapacitet i Region Väst.

Stockholm den 8 januari 2017

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-02-01)