European Medicines Agency

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1538 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05515/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1538 European Medicines Agency

av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson har frågat mig vilka åtgärder som jag och regeringen avser vidta för att få EMA att etablera sig i Sverige.

Det brittiska folket har nu röstat för att Storbritannien ska lämna EU. Det finns ännu inte någon formell anmälan om utträde, och heller inte någon tydlig information om vilken typ av förbindelse landet vill söka med EU i framtiden. Vidare är det oklart vilken inriktning och vilken tidsplan som kommande förhandlingar mellan Storbritannien och EU kommer att ha. En fråga som kan komma aktualiseras är dock lokaliseringen av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) som för närvarande är lokaliserad i London.

De senaste veckorna har flera intressenter lyft frågan om att Sverige bör agera för att EMA bör lokaliseras till landet bl.a. då det anses gynnsamt för life science sektorn.

Regeringen har sedan flera år pekat ut life science som ett prioriterat strategiskt viktigt område för Sverige. Det utsågs nyligen till ett av regeringens fem nya strategiska samverkansprogram. Life science-sektorn har stor betydelse för export och sysselsättning, forskning och innovationer. Nya rön inom life science-området bidrar till hälsa och utveckling av hälso- och sjukvården och nya rön inom läkemedel, medicinteknik och informationsteknik är viktiga för att utveckla en modern och effektiv hälso- och sjukvård som svarar mot människors behov.

Det finns som Jenny Petersson påpekar flera potentiella fördelar med att bli värdland för en EU-myndighet som EMA. Jag ser exempelvis att det skulle kunna öka förutsättningarna för att andra investeringar inom Life science området kommer till Sverige. Samtidigt måste konsekvenserna noga analyseras innan regeringen kan anmäla formellt intresse om att bli värdland.

Stockholm den 9 september 2016

Gabriel Wikström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-26)