EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet

Svar på skriftlig fråga 2013/14:561 besvarad av Maria Ferm (MP)

Maria Ferm (MP)

Dnr Ju2014/2576/Statssekr

Dnr Ju2014/2620/Statssekr

Dnr Ju2014/2622/Statssekr

Justitiedepartementet

Justitieministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:561 av Maria Ferm (MP) EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet samt frågorna 2013/14:566–567 av Jens Holm (V) Tidpunkt för upphävande av datalagringsdirektivet och Återbetalning av skadestånd för datalagringsdirektivet

Maria Ferm har frågat om jag avser att vidta några åtgärder till följd av att EU-domstolen i två förhandsavgöranden ogiltigförklarat det s.k. datalagringsdirektivet. Jens Holm har frågat om jag avser att verka för att upphäva den svenska versionen av datalagringsdirektivet samt om jag avser att verka för att EU ska återbetala det bötesbelopp Sverige har betalat för sitt försenade genomförande av direktivet.

EU-domstolen slår fast att direktivet innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter. Domstolen konstaterar dock att en skyldighet att lagra uppgifter är en ändamålsenlig åtgärd för att uppnå syftet att bekämpa allvarlig brottslighet och upprätthålla allmän säkerhet, vilket skulle kunna motivera ett intrång i rättigheterna. Eftersom direktivet i vissa avseenden inte fastställer tydliga och preciserade regler för omfattningen av intrånget i de aktuella rättigheterna begränsas emellertid inte direktivet till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå syftet. Domstolen har därför vid en samlad bedömning funnit att direktivet inte lever upp till proportionalitetsprincipen.

Alliansregeringen var vid genomförandet angelägen om en bra balans mellan intresset av en effektiv brottsbekämpning och intresset av skyddet för den personliga integriteteten. Direktivets ogiltigförklarande innebär inte att den lagstiftning som genomför direktivet i svensk rätt automatiskt blir ogiltig. EU-domstolens dom och dess konsekvenser måste dock analyseras grundligt. Därigenom kan konsekvenserna för svensk lagstiftning bedömas. De uppgifter som lagras enligt den svenska lagen är av stor betydelse för polis och åklagare vid utredning av allvarlig brottslighet. Konsekvenserna för de brottsbekämpande myndigheternas arbete måste därför beaktas, samtidigt som den personliga integriteten måste värnas.

Sverige tvingades att betala skadestånd för att direktivet genomfördes för sent. Kommissionen har nu meddelat att skadeståndet ska betalas tillbaka.

Stockholm den 16 april 2014

Beatrice Ask

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-04-08)