Ersättning till den som drabbats av narkolepsi efter pandemivaccinering

Svar på skriftlig fråga 2018/19:826 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/02985

/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:826 av Elisabeth Svantesson (M)
Ersättning till den som drabbats av narkolepsi efter pandemivaccinering

Elisabeth Svantesson har frågat mig om på vilket sätt som jag och regeringen utvärderar och följer upp hur ersättningen fungerar för de som drabbats av narkolepsi efter pandemivaccineringen.

Inledningsvis vill jag verkligen beklaga den tragedi som har drabbat framför allt de barn som har fått narkolepsi, men också deras familjer som i stor omfattning måste anpassa sina liv.

De drabbade har, i likhet med vad Elisabeth Svantesson påpekar, delvis olika behov och det är därför angeläget att de drabbade barnen får den vård och det stöd som de behöver. Samhället har ett särskilt ansvar att stödja och hjälpa dessa barn och deras föräldrar samt ge ekonomisk ersättning.

Personer som fått narkolepsi, som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix, kan få ersättning för personskada enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som har insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering. Ersättningen hanteras i första hand av Läkemedelsförsäkringen och i andra hand av staten. Kammarkollegiet har ansvar för att pröva rätten till den statliga ersättningen.

Till och med maj 2019 hade Läkemedelsförsäkringen mottagit 616 skadeanmälningar. Läkemedelsförsäkringen hade lämnat godkännande i 416 ärenden, 164 avböjda och 36 är under utredning. Kammarkollegiet hade lämnat godkännande i 91 ärenden. Arbetet med att pröva övriga inkommande ansökningar pågår vid myndigheten.

I nuläget följs arbetet med att hjälpa de narkolepsidrabbade barnen och deras föräldrar i första hand upp genom den dialog som Regeringskansliet har med Narkolepsiföreningen. Det gäller även den ekonomisk ersättning de drabbade kan få via Läkemedelsförsäkringen och Kammarkollegiet. Narkolepsiföreningen är en intresseförening för personer som drabbades av narkolepsi och deras anhöriga. Föreningen har beviljats ekonomiskt bidrag av staten för 2011–2018. En ansökan om ekonomiskt bidrag för 2019 bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Jag kommer att fortsätta att noga följa arbetet med att ge de drabbade barnen den trygga framtid de har rätt till.

Stockholm den 12 juli 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-27)