Entreprenöriellt lärande och Snilleblixtarna

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1354 besvarad av Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Dnr U2016/02883/GV

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1354 av Betty Malmberg (M) Entreprenöriellt lärande och Snilleblixtarna

Betty Malmberg har frågat utbildningsministern Gustav Fridolin om vilka åtgärder han avser att vidta för att inte fler ideella organisationer i

likhet med Snilleblixtarna ska gå förlorade till följd av regeringens nya metoder för att fördela bidrag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

I läroplanen för grundskolan finns bl.a. reglerat att skolan ska ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Läroplanen innehåller centrala mål och utgångspunkten för skolans verksamhet. Varken i läroplanen eller i andra styrdokument föreskrivs det vilken metodik som ska användas i undervisningen vilket innebär att det är huvudmannen för skolan som bestämmer på vilket sätt läroplanens mål och syften ska uppfyllas. En del skolor har valt att använda sig av Snilleblixtarnas metodik men det finns också en rad andra sätt att organisera undervisningen för att styrdokumentens mål ska uppnås.

Regeringen anser att det är viktigt att tillvarata olika organisationers möjlighet att stödja entreprenörskap inom skolväsendet. För att stödja organisationerna i detta arbete har regeringen inrättat ett statsbidrag som Statens skolverk fördelar. Skolverket har under våren 2016 lämnat statsbidrag till ideella organisationer för att stödja utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolväsendet. Bidraget regleras i förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan. Av förordningen framgår att statsbidraget till ideella organisationer ska lämnas i enlighet med EU:s regler om statligt stöd.

Regeringen kan inte påverka hur en förvaltningsmyndighet ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild.

Stockholm den 22 juni 2016

Aida Hadzialic

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-06-15)