Ensamkommande från Afghanistan

Svar på skriftlig fråga 2016/17:829

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01450/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:829 av Maria Andersson Willner (S) Ensamkommande från Afghanistan

Maria Andersson Willner har frågat mig vad för arbete jag och regeringen har på gång för att säkerställa att asylprocessen är rättssäker och human, och att de bedömningar som görs baseras på adekvata uppgifter om säkerhetsläget i Afghanistan.

Det är för mig och regeringen en självklarhet att alla asylsökande ska behandlas på ett rättssäkert och värdigt sätt. Därtill kommer att barn har särskilda rättigheter i asylprocessen.

Regeringen är förhindrad att kommentera handläggningen av enskilda ärenden eller att uttala sig om hur situationen i ett visst land ska bedömas inom ramen för asylprocessen. Detta är ett ansvar som åvilar Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

Vad avser situationen i Afghanistan noterar jag emellertid att Migrationsverket i december 2016 bedömt att säkerhetsläget i Afghanistan försämrats, även om utvecklingen skiljer sig åt mellan och inom landets provinser. I ett rättsligt ställningstagande (SR 59/2016) från den 8 december 2016 redogör myndigheten för den aktuella situationen i landet och vilken betydelse den ska ha för myndighetens rättsliga bedömningar i individuella asylärenden.

Andelen beviljade asylansökningar där en prövning av asylskälen ingick uppgick under helåret 2016 till 86 procent för samtliga ensamkommande barn och 78 procent för afghanska ensamkommande barn. Efter det nya rättsliga ställningstagandet rörande Afghanistan från december 2016 så har beviljandegraden för ensamkommande afghanska barn ökat till 82 procent under januari 2017.

Regeringen följer löpande upp Migrationsverkets arbete rörande rättslig kvalitet och enhetligt beslutsfattande i asylärenden och har i regleringsbrevet för 2017 konstaterat att detta är ett område för fortsatt utveckling. Regeringen välkomnar myndighetens ökade fokus på systematiserad uppföljning och analys. Det är viktigt att myndigheten tar sig an de förbättringsområden som man upptäcker beträffande sin handläggning. I regleringsbrevet för 2017 har Migrationsverket fått i uppdrag att säkerställa en rättssäker handläggning. Ärenden av samma slag ska handläggas på ett enhetligt sätt. I regleringsbrevet har regeringen även efterfrågat en löpande uppföljning från myndigheten avseende bland annat rättslig kvalitet i beslutsfattandet.

Vad avser åldersbedömningar är det glädjande att ytterligare steg tagits i genomförandet av medicinska åldersbedömningar och att verksamheten planeras komma igång under mars 2017.

I regeringskansliet bereds just nu även ett förslag till lagändringar som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Stockholm den 22 februari 2017

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-02-14)