En minskad risk för skogsbränder

Svar på skriftlig fråga 2013/14:755 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister

Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister

Dnr L2014/2112/pol

Landsbygdsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:755 av Jens Holm (V) En minskad risk för skogsbränder

Jens Holm har frågat mig om jag är beredd att göra ändringar i relevanta lagar och föreskrifter för att våra myndigheter ska kunna ställa krav på brandvakter, brandskyddsutbildad personal och andra relevanta säkerhetsåtgärder.

Till en början vill jag uttrycka min medkänsla med de drabbade av branden i Västmanland och mina tankar går till skadade och de som mist en familjemedlem. I Sverige sker varje år ett stort antal bränder som dels kan medföra stora ekonomiska förluster för mark- och fastighetsägare, dels innebär påfrestningar på den kringliggande miljön. Dessa bränder fordrar dessutom stora samhälleliga resurser för bekämpning och begränsning.

I år har Sverige drabbats av den största skogsbranden i modern tid och detta sätter fokus på bland annat skog och skogsskötsel. Vår skogsvårdslag har likställda produktions- och miljömål och markägaren brukar sin skog med frihet under ansvar. Jag vill framhålla att det på alla sätt ligger i markägares och entreprenörers ansvar och intresse att undvika att en brand uppstår. De strävar efter att utföra åtgärder i skogsbruket på ett säkert sätt och hålla sig informerade om när det t.ex. finns extra fara för bränder i skog och mark genom att löpande ta del av samhällsinformation och ha myndighetskontakter. De som dagligen arbetar i skogen kan oftast på ett bra sätt avgöra om fara för t.ex. brand föreligger och kan då eventuellt avvakta att utföra en viss åtgärd. Sedan 2009 finns Allmänna Bestämmelser för Skogsentreprenad som representanter för både entreprenörer och beställare i skogsbruket har förhandlat fram tillsammans och många har anslutit sig till detta avtal. I dessa ingår bl.a. brandskyddsåtgärder. Även försäkringssektorn har starka incitament att verka för en god brandsäkerhet vilket sker inte minst via villkoren för brandförsäkring. Många typer av verksamheter i samhället innebär en risk att orsaka brand och jag skulle vilja säga att det är nästan helt omöjligt att detaljreglera alla verksamheter som skulle kunna orsaka t.ex. en skogsbrand.

Ansvaret för bekämpningen av bränder ligger primärt hos räddningstjänsten i kommunen och vid större händelser kan länsstyrelsen ta över räddningstjänsten för att kunna samordna olika insatser och stöd, vilket Länsstyrelsen i Västmanlands län även gjorde vid skogsbranden i Västmanland. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ger idag utsedd räddningsledare stora möjligheter att vidta ett antal nödvändiga åtgärder och beslut vid en insats. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att verka för samordning och stödja berörda lokala, regionala och nationella aktörer före, under och efter en kris. Under skogsbranden var MSB:s huvudsakliga fokus att stödja och underlätta för räddningstjänstens insats samt samordna berörda myndigheter, vilket även inkluderade informationssamordning. MSB har även bistått med förstärkningsresurser i form av skogsbrandscontainrar med särskild materiel för skogbrandsläckning. Skogsstyrelsen bistår med bl.a. informationsinsatser till media, skogsägare och skogsbruket. En nära samverkan sker med skogsbruket och andra berörda myndigheter, bland annat inom ramen för sektorsråd och centrala skogsskyddskommittén. I det efterföljande arbetet har Skogsstyrelsen ansvar för att arbeta med rådgivning, information, tillsyn och inventering om föryngringsåtgärder och naturhänsyn. I Västmanland har nu Skogsstyrelsen inrättat ett lokalkontor för att möta de drabbade skogsägarna på plats.

Regeringen har också tillsatt en utredning om vilka lärdomar som kan dras utifrån hanteringen av skogsbranden i Västmanlands län, i syfte att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga olyckor och kriser. Utredaren ska även identifiera möjliga förbättringsåtgärder. Krisberedskapen inom jord- och skogsbruket kommer att belysas i utredningen. Jag delar Jens Holms synpunkt att vi inte ska föregå slutsatser från detta och andra pågående arbeten.

Stockholm den 1 september 2014

Eskil Erlandsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-15)