En fast vårdkontakt

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2448 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:2448 av Mats Sander (M)
En fast vårdkontakt

Mats Sander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka andelen svenskar som har en fast vårdkontakt.

En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Alla ska också ges tillgång till och kunna välja en fast läkarkontakt i primärvården.

Det är verksamhetschefen som enligt hälso- och sjukvårdsförordningen är skyldig att utse den fasta vårdkontakten. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag publicerat flera lättillgängliga vägledningar för hälso- och sjukvården om när en fast vårdkontakt ska utses, vad ska den fasta vårdkontakten ska göra och vem kan utses som fast vårdkontakt. Syftet med stöden är att underlätta för huvudmännen att upprätta lokala rutiner för funktionen fast vårdkontakt.

Regeringen har också ingått en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) om en god och nära vård för 2021 som totalt omfattar 6 778 000 000 kronor. Enligt överenskommelsen ska regionerna för att få ta del av medlen, i samråd med kommunerna bl.a. utarbeta handlingsplaner för hur en allt större andel i befolkningen ska få en fast vårdkontakt och en namngiven fast läkarkontakt.


Regionerna ska säkerställa att patienter får information om vem som är deras fasta vårdkontakt och deras fasta läkarkontakt.

Stockholm den 14 april 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-07)