Elnät för 100 % förnybar el

Svar på skriftlig fråga 2013/14:728 besvarad av Jonas Eriksson (MP)

Jonas Eriksson (MP)

Dnr N2014/3215/E

Näringsdepartementet

It- och energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:728 av Jonas Eriksson (MP) Elnät för 100 % förnybar el

Jonas Eriksson har frågat om jag anser att underlaget är tillräckligt för att regeringen ska kunna ta beslut om en ny förordning och att underlaget ger det incitament som behövs för att få till en ökad takt av investeringar och utbyggnad av smarta nät.

Bakgrunden till frågan är den pågående översynen av bestämmelserna om elnätsbolagens intäktsramar.

Elnäten har en viktig roll i energisystemet och elnätsverksamhet kännetecknas av att vara ett s.k. naturligt monopol. För att säkerställa en god leveranskvalitet och samtidigt värna kundens ställning är därför denna del av elmarknaden reglerad. En viktig utgångspunkt i elnätsregleringen och den översyn som nu sker är att kunderna inte ska behöva betala mer än nödvändigt, samtidigt som elnätsföretagen ska medges täckning för skäliga kostnader och rimlig avkastning.

Regeringen har i propositionen Elnätsföretagens intäktsramar
(prop. 2013/14:85) konstaterat att det behövs ett tydligare regelverk när det gäller storleken på de avgifter som elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Bakgrunden har varit den osäkerhet om rättsläget som har rått allt sedan elmarknadsreformen och som bland annat har medfört utdragna domstolsprocesser kring elnätsregleringen. Genom riksdagens beslut att anta propositionen har det därför införts nya normgivningsbemyndiganden i ellagen (1997:857).

Med anledning av de nya bestämmelserna i ellagen fick Energimarknads-inspektionen tidigare i år i uppdrag att utreda och lämna förslag till förordningsändringar med stöd i de nya bemyndigandena. I uppdraget ingick bl.a. att jämföra olika metoder för att beräkna kapitalkostnader och beskriva för- och nackdelarna med respektive metod. I arbetet har inspektionen inhämtat synpunkter från en rad berörda aktörer. Energimarknadsinspektionens rapport har därefter varit ute på remiss.

Jag kan konstatera att Energimarknadsinspektionens förslag fått ett brett stöd bland remissinstanserna och jag ser inget i Energimarknads-inspektionens förslag som hindrar eller försvårar för elnätsföretagen att upprätthålla ett effektivt och säkert ledningsnät. Den kritik som framförts i remissrundan kommer i huvudsak från elnätsföretagen och deras intresseorganisation som är negativa till vissa av förslagen, bl.a. eftersom dessa innebär att avkastningen för äldre och kanske redan slutavskrivna tillgångar minskas.

Energimarknadsinspektionens förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma i frågan inom en snar framtid.

Stockholm den 5 augusti 2014

Anna-Karin Hatt

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-07-17)