Ekonomisk brottslighet inom fakturahandeln

Svar på skriftlig fråga 2011/12:68 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 2 november

Svar på fråga

2011/12:68 Ekonomisk brottslighet inom fakturahandeln

Justitieminister Beatrice Ask

Anders Karlsson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att närmare granska fakturahandeln i Sverige.

Fakturabelåning och fakturaköp, så kallad factoring, är i dag en etablerad verksamhet. Denna fyller en viktig funktion bland annat genom att den ger möjlighet till krediter och förbättrad likviditet för leverantörer av varor och tjänster. Det är också viktigt att framhålla att gäldenärens ställning inte försämras vid en överlåtelse av en fordring. Tvärtom kan nya möjligheter öppnas genom till exempel förbättrade förutsättningar för avbetalningsplaner.

När ett factoringföretag också driver in betalningen av en förvärvad fordring blir inkassolagen tillämplig. Lagen syftar främst till att undanröja risken för att en gäldenär utsätts för otillbörliga inkassoåtgärder eller i övrigt tillfogas onödig skada eller olägenhet. Inkassoverksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av Datainspektionen, som utövar en aktiv tillsyn över inkassobolagen. Den som utan sådant tillstånd bedriver inkassoverksamhet kan dömas till böter eller fängelse.

Datainspektionen och Finansinspektionen har gemensamt granskat marknaden för handel av förfallna fordringar (Rapport 2006:3). Sammanfattningsvis konstaterades då att handeln bedrivs under sunda förhållanden och att det inte finns skäl att reglera själva handeln.

Det finns alltid skäl att se allvarligt på ekonomisk brottslighet, särskilt när den bedrivs i organiserade former. Det är viktigt att de brottsbekämpande myndigheterna ges möjlighet att bekämpa detta slags brottslighet. Regeringen har de senaste åren gjort kraftfulla insatser mot den grova organiserade brottsligheten. Satsningen innefattar bland annat uppdrag till ett flertal myndigheter att samverka i bekämpningen av kriminella grupperingar. Nyligen tillsattes en utredning för att se över frågor om penningtvätt, i syfte att bland annat förhindra att vinning av brott återinvesteras inom den legala ekonomin. Jag följer självfallet noga utvecklingen på området.

Händelser

Inlämnad: 2011-10-25 Anmäld: 2011-10-25 Besvarad: 2011-11-02 Svar anmält: 2011-11-07

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-10-25)