Effektiviserad massvaccinering

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1261 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/00156 S2021/00218 S2021/00278 S2021/00279 S2021/00325 S2021/00403 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1207 Takten i vaccineringen mot covid-19 av Viktor Wärnyck (M), 2020/21:1218 Takten i vaccineringen mot covid-19 av Alexandra Anstrell (M), 2020/21:1226 Åtgärder för snabbare vaccinering av Niklas Wykman (M), 2020/21:1227 Samordning rörande vaccinering mot covid-19 av Monika Lövgren (SD), 2020/21:1243 Prioriteringar av vaccination mot covid-19 av Kristina Axén Olin (M) och 2020/21:1261 Effektiviserad massvaccinering av Markus Wiechel (SD)

Viktor Wärnyck (M) har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att Sverige ska öka taken i covid19-vaccineringen av befolkningen så att fler erbjuds vaccin snabbare än vad som i dag sker, och om inte, hur jag motiverar att nuvarande vaccinationstakt är tillräcklig givet virusets allvarliga utbredning i Sverige.

Alexandra Anstrell (M) har frågat mig om det finns planer på att öka takten i vaccineringen mot covid-19 genom att ta hjälp av exempelvis skolsköterskor eller Försvarsmakten.

Niklas Wykman (M) har frågat mig om jag har för avsikt att vidta konkreta åtgärder framöver för att vaccinationen mot covid-19 i Sverige ska kunna ske snabbare, och i så fall vilka konkreta åtgärder.

Monika Lövgren (SD) har frågat mig hur jag och regeringen avser att agera för att säkerställa att kommuner, regioner och behöriga statliga myndigheter får tillgång till de personupplysningar som krävs för att vaccineringarna mot covid-19 ska kunna genomföras på mest effektiva sätt.

Kristina Axén Olin (M) har frågat mig om jag avser att, inom ramen för den vaccination som ska ske i fas 4, se över och överväga andra prioriteringar av vaccinering avseende samhällsviktig personal såsom lärare och poliser.

Markus Wiechel (SD) har frågat mig om det kan vara aktuellt att verka för en snabbutbildning av farmaceuter för att bistå i vaccinationsprocessen, och varför har svar på detta erbjudande uteblivit.

I december ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19. Regeringen betalar för vaccin och vaccinationer och regionerna ansvarar för att erbjuda vaccin till befolkningen, utifrån den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccineringen genomförs i fyra faser där den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död.

Det finns ett gott samarbete mellan regeringen, berörda myndigheter, regioner och kommuner samt SKR. Enligt SKR går vaccineringen bra och förberedelser pågår sedan länge för att genomföra de mycket omfattande vaccinationerna som ska ske under våren. Man bedömer att man har en god kapacitet att vaccinera befolkningen allt eftersom fler leveranser av vaccinet anländer till Sverige. Det sker ett tätt samarbete mellan regioner och kommuner i genomförandet av vaccineringen.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2020:81) kan både distriktssjuksköterskor och barnsjuksköterskor ordinera vacciner mot covid-19. Även sjuksköterskor med likvärdig kompetens eller har någon annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är behöriga. Förutom att anlita sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvården eller är pensionerade eller arbetar inom andra branscher, har regionerna full möjlighet att ta hjälp av andra aktörer såsom vaccinationscentraler och företag som bedriver företagshälsovård, under förutsättning att dessa aktörer följer prioriteringsordningen. Regionerna kan även anlita skolsköterskor om det bedöms lämpligt.

Socialstyrelsen uppger att myndigheten inte har fått några signaler från regionerna om att det skulle finnas något behov av att eller att i övrigt ytterligare utvidga antalet yrkesgrupper som har rätt att ordinera vaccin mot covid-19. Givetvis följer regeringen de här frågorna noggrant, i dialog med myndigheter och SKR. Inget utesluts därför på förhand.

Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppdrag att bistå regionerna med vaccineringen vid behov. Härigenom kan även Försvarsmakten anlitas om regionerna bedömer att så behövs.

Regionerna samarbetar tätt med kommunerna för att nå ut med vaccinet. SKR har t.ex. på sin hemsida under Frågor och svar kring vaccinering av covid-19 lämnat information till regioner och kommuner om bl.a. utlämning av personuppgifter i samband med vaccination. Regeringen har inte fått uppgifter om att det skulle föreligga problem med att nå ut med information till enskilda eller att det på grund av t.ex. sekretess finns problem i informationsöverföring mellan olika aktörer.

Den nationella planen för genomförande av vaccineringen mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten tagit fram uppdateras löpande allteftersom fler vaccin blir godkända och ytterligare ny kunskap om vaccinen blir tillgänglig.

Stockholm den 20 januari 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-14)