Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

E18 mellan Köping och Västerås

Svar på skriftlig fråga 2013/14:699 besvarad av Olle Thorell (S)

Olle Thorell (S)

Dnr N2014/2897/TE

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:699 av Olle Thorell (S) E18 mellan Köping och Västerås

Olle Thorell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att transporterna på E18 mellan Köping och Västerås sker på ett säkert sätt, i stället för att som nu tvingas till ständiga omledningar som innebär kraftigt ökade olycksrisker.

Alliansregeringen genomför nu en historisk satsning på infrastrukturen i Sverige. Av en total planeringsram på 522 miljarder kronor för planperioden 2014–2025 går 281 miljarder kronor till att utveckla transportsystemet. Stora investeringar görs i väginfrastrukturen för att tillgodose medborgarnas behov av arbetspendling och näringslivets behov av transporter.

Väg E18 mellan Örebro och Stockholm håller etappvis på att byggas ut till motorvägsstandard. Efter det att sträckan Västerås–Sagån byggts om (pågår) så återstår bara delen mellan Köping och Västjädra. I den nationella transportplanen för perioden 2014–2025 är denna sista del, sträckan Köping–Västjädra, angiven som en av de utpekade brister som kräver ytterligare utredning. Det innebär att Trafikverket bör fortsätta att utreda den aktuella sträckan och att utredningsarbetet bör ha som målsättning att vara så pass klar att eventuella åtgärder kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Stockholm den 27 juni 2014

Catharina Elmsäter-Svärd

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-23)