E-recept i Norden

Svar på skriftlig fråga 2018/19:732 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Statsrådet Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Statsrådet Linde

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:732 av Lars Mejern Larsson (S)
E-recept i Norden

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag kommer ta upp frågan om elektroniska läkemedelsrecept i Norden på mitt nästa möte med de nordiska samarbetsministrarna.

Att göra det möjligt att använda sig av elektroniska läkemedelsrecept över gränserna i Norden var en särskild prioritering under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018. Regeringen lanserade bland annat ett projekt kring lösningar för vård och omsorg på distans som löper till år 2020 där ett delprojekt rör just att möjliggöra e-recept över landgränserna i Norden. Ansvaret för projektet ligger under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik och leds av E-hälsomyndigheten i samarbete med den nordiska e-hälsoarbetsgruppen. Inom ramen för projektet pågår ett gemensamt utvecklingsarbete där E-hälsomyndigheten för närvarande håller på att kartlägga vilka hinder som finns. Det arbetet kommer utmynna i en rapport som avses lanseras hösten 2019. Inom ramen för arbetet med EU:s så kallade patientrörlighetsdirektiv pågår också insatser för att underlätta överföringen av elektroniska läkemedelsrecept inom Europa och de nordiska länderna är aktiva i detta arbete.

Arbete pågår även inom Nordiska ministerrådet för digitalisering, med fokus på att skapa möjligheter för att utveckla tjänster för informationsutbyte över landsgränserna. Vid det senaste ministermötet på Island den 14 maj beslutade digitaliseringsministrarna att genomföra en studie för att identifiera vilka gränsöverskridande digitala tjänster som har störst nytta för medborgare och företag. Gränsöverskridande e-recept är ett sådant tydligt exempel.

Mot bakgrund av att frågan är prioriterad för Sverige så tar jag gärna tillfället i akt att ta upp den med mina nordiska ministerkollegor i samband med vårt nästa möte på Island den 19 juni.

Stockholm den 18 juni 2019

Ann Linde

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-07)