Dödsdatum

Svar på skriftlig fråga 2013/14:455 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

Statsrådet Ulf Kristersson

den 5 mars

Svar på fråga

2013/14:455 Dödsdatum

Statsrådet Ulf Kristersson

Thomas Eneroth har frågat socialministern om han tycker det är bra att beräknat dödsdatum finns med som kriterier vid arbetsförmågeprövning inom sjukförsäkringen.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

En av de viktigaste frågor som den regering som tillträdde 2006 hade att hantera var det stora utanförskapet i form av långtidssjukskrivning. Drygt 550 000 personer hade då en förtidspension.

För att komma till rätta med detta problem har sjukskrivningsprocessen gjorts mer aktiv. Dessutom har en tidsgräns införts för hur länge ett sjukfall kan pågå. Denna tidsgräns gäller dock inte vid allvarliga sjukdomar.

Jag tycker att dessa reformer var nödvändiga och riktiga. Jag tycker också att det är riktigt att det ska finnas ett mer omfattande skydd för allvarligt sjuka.

Det kan givetvis vara svårt att bedöma vad som ska avses med allvarlig sjukdom. Försäkringskassan har därför fått stöd av Socialstyrelsen, som har tillgång till landets främsta medicinska expertis, att ta fram de kriterier som bör användas vid en sådan bedömning.

Socialstyrelsen anser att det bör röra sig om sjukdomar med viss varaktighet eller skador som trots adekvat behandling medfört omfattande funktionsnedsättning. Även så kallade progredierande sjukdomar med sannolik risk för omfattande funktionsnedsättning bör betecknas som allvarliga.

Till de allvarliga sjukdomarna och skadorna hör även, enligt Socialstyrelsen, de som fordrar en lång och krävande behandling. Liksom de sjukdomar och skador där det finns en betydande risk för att den sjuke kan komma att avlida inom fem år.

Dessa kriterier kan alltid behöva diskuteras., men det bör då i första hand ske med den medicinska professionen.

Slutligen bör det erinras om att Försäkringskassan ofta behöver få information om en sjukdoms karaktär och prognos. Detta gäller t.ex. vid beslut om förtidspension.

Händelser

Inlämnad: 2014-02-27 Anmäld: 2014-02-27 Besvarad: 2014-03-05 Svar anmält: 2014-03-05

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-02-27)