Det säkerhetspolitiska rådet och it-angreppen mot Sverige

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1036 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/02727/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1036 av Hans Wallmark (M) Det säkerhetspolitiska rådet och it-angreppen mot Sverige

Hans Wallmark har frågat statsminister Stefan Löfven om det säkerhetspolitiska rådet sammanträtt för att diskutera de omfattande it-angreppen mot Sverige, och om det i så fall finns någon dokumentation från det mötet. Frågan har överlämnats till mig.

Som framgår av Hans Wallmarks fråga träffas det säkerhetspolitiska rådet regelbundet för att diskutera en samordnad hantering av frågor som rör Sveriges säkerhet i bred bemärkelse. Vid det senaste ordinarie mötet diskuterades bland annat it-angreppen som har drabbat flera svenska mediers webbplatser. Det säkerhetspolitiska rådet är inte något beslutsorgan. Frågorna som diskuteras av rådet bereds vid behov vidare av ansvariga departement.

Frågan har också diskuterats i Krishanteringsrådet som består av myndighetschefer från några av myndigheterna inom krishanteringsområdet, till exempel Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Socialstyrelsen. Till det extrainsatta mötet adjungerades även Försvarets materielverk (FMV). Under mötet informerade Regeringskansliet och ledamöterna varandra om pågående och kommande arbete som syftar till att upprätthålla en god beredskap vid större it-incidenter.

Stockholm den 7 april 2016

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-03-29)