Det nordiska skatteavtalet och sjömännens situation

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1050 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:1050 av Boriana Åberg (M)
Det nordiska skatteavtalet och sjömännens situation

Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skapa rimliga och förutsägbara regler för svenska sjömän, anställda på nordiskt flaggade fartyg.

Förutom de i frågan nämnda bestämmelserna om beskattning av ombordanställda på fartyg i internationell trafik i artikel 15 i det nordiska skatteavtalet, finns det även särskilda bestämmelser i artikel 21 om beskattning av vissa ombordanställda på fartyg verksamma inom oljeindustrin. Därtill finns, kopplat till det nordiska skatteavtalet, det bilaterala så kallade färjeavtalet mellan Sverige och Danmark rörande beskattning av anställda ombord på färjor i reguljär trafik mellan länderna. Detta har skapat en komplex situation som kan komma att behöva ges en allsidig belysning nästa gång det nordiska skatteavtalet ska omförhandlas.

Stockholm den 14 januari 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-12-16)