Den statliga utredningen om adoptioner

Svar på skriftlig fråga 2022/23:378 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
S2023/ 00726 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:378 av Nadja Awad (V)
Den statliga utredningen om adoptioner

Nadja Awad har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att ändra den tidigare regeringens val av experter i adoptionsutredningen.

Utgångspunkten vid en internationell adoption är alltid barnets bästa och barnets rättigheter. Berörda stater har ansvar för att säkerställa rätts-säkerheten och barnets bästa i varje del av adoptionsprocessen.

Det statliga kommittéväsendet har som funktion att på regeringens uppdrag ta fram fakta, göra analyser och lägga fram förslag som kan användas som beslutsunderlag. En av regeringen utsedd särskild utredare har i regel hjälp av andra personer i utredningsarbetet. Bland annat biträder sakkunniga och experter med särskilda uppgifter samt tillför sakkunskap i utredningars arbete. En utredning inom kommittéväsendet är i likhet med andra myndigheter fristående i förhållande till regeringen. Inom ramen för direktiven arbetar utredningen normalt självständigt från regeringen och Regeringskansliet samt har stor frihet att själv utforma sitt arbete. Utsedda experter biträder utredningen i den omfattning som den särskilda utredaren eller ordföranden bestämmer.

Regeringskansliet har utsett experter och sakkunniga att biträda den särskilda utredaren i Adoptionskommissionen (S 2021:08) och har även knutit en referensgrupp till utredningen. I referensgruppen ingår bl.a. representanter för organisationer och nätverk för adopterade och adoptivföräldrar. Experterna, de sakkunniga och de som ingår i referensgruppen ges möjlighet att utifrån sina respektive perspektiv, erfarenheter och kompetenser bidra med upplysningar och synpunkter. De har alla en viktig roll till stöd för utredningens arbete.

Syftet med Adoptionskommissionens uppdrag är att klargöra förekomsten av eventuella oegentligheter inom Sveriges internationella adoptions-verksamhet från mitten av 1900-talet till nutid. Det finns i nuläget inte någon avsikt att ändra sammansättningen i fråga om experter och sakkunniga i utredningen. Det är viktigt att de experter, sakkunniga och de som ingår i referensgruppen fristående ges möjlighet att biträda utredningen på det sätt som den särskilda utredaren finner lämpligt.

Stockholm den 1 mars 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2023-02-20)