Den rådande elsituationens påverkan på svenska företag

Svar på skriftlig fråga 2018/19:840 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2018/19:840 av Hans Wallmark (M)

Den rådande elsituationens påverkan på svenska företag

Hans Wallmark har frågat mig om jag har ambitionen att inleda en dialog med företag vilka med hänvisning till rådande elsituation kan komma att flytta sin verksamhet utomlands. Som exempel nämns företaget Lindab med huvudsäte i Grevie, Båstads kommun. Frågeställaren återger även allmänt varningar och oroande besked om inställda investeringar eller om att verksamhet riskerar att flyttas till följd av elförsörjning och elpriser.

Låt mig börja med att säga att jag håller med frågeställaren om att konkurrenskraftiga elpriser för industrin är en viktig fråga för Sverige, samtidigt som vi i enlighet med energiöverenskommelsen ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Genomförandegruppen för energiöverenskommelsen, i vilken (M) är representerad, följer utvecklingen av det svenska energisystemet. I skrivelsen Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen (skr. 2018/19:153) konstateras att Sverige har en elmarknad som fungerar väl. Bland annat är industrins elpriser konkurrenskraftiga och överföringskapaciteten till grannländerna hög i europeiska jämförelser.

Det är dock angeläget att följa utvecklingen noga de närmaste åren, särskilt när det gäller att upprätthålla en fortsatt hög leveranssäkerhet och utvecklingen av flexibilitet på marknaden. Regeringen avser därför fortsätta att främja och undanröja hinder för efterfrågeflexibilitet och ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Jag kan konstatera att det finns lokala utmaningar i elförsörjningen när t.ex. städer växer och elbehovet ökar som en följd av ökad elektrifiering.

En självklar del i den långsiktiga lösningen är förstärkningar av elnäten. Affärsverket svenska kraftnät gör och planerar därför för omfattande investeringar i stamnätet för att säkerställa att el kan överföras till de områden där elbehovet är som störst.

Vi har också nyligen tagit emot nätkoncessionsutredningens slutbetänkande, som innehåller förslag på att halvera tiden för byggande av viktiga elnät.

Vad gäller dialog är företag och andra aktörer alltid välkomna att höra av sig till mig med synpunkter och information. Jag är självfallet beredd att agera inom ramen för de verktyg som regeringen förfogar över.

Stockholm den 25 juli 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-05)