Den nya gymnasieutredningen

Svar på skriftlig fråga 2014/15:394 besvarad av Aida Hadzialic (S), statsråd

Aida Hadzialic (S), statsråd

Dnr U2015/2139/GV

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:394 av Roger Haddad (FP) Den nya gymnasieutredningen

Roger Haddad har frågat mig om vad jag och regeringen vill uppnå med tillsättningen av den nya gymnasieutredningen, En attraktiv gymnasieutbildning för alla.

Många av de förändringar som genomfördes i samband med gymnasiereformen 2011 var bra och bör ligga fast. Det är dock naturligt att gymnasieskolan behöver fortsätta utvecklas och det arbetet bör bygga vidare på centrala delar i den senaste gymnasiereformen.

Regeringens mål är att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Utredningens uppdrag är att analysera och föreslå åtgärder för att det målet ska uppnås (dir 2015:31). En central del i gymnasiereformen var att yrkesprogrammen inte innehåller de kurser som leder till grundläggande behörighet till högskolan. Den förändringen kan ha bidragit till det kraftigt minskande intresset för gymnasial yrkesutbildning efter 2011. Därför ska utredningen lämna förslag som innebär att de nationella programmen i gymnasieskolan ger en bred gemensam kunskapsbas. Utredaren ska bl.a. föreslå hur elevens rättighet att läsa de kurser som leder tillgrundläggande behörighet till högskolan kan stärkas.

Det är väsentligt att alla gymnasieelever får utveckla och använda sin fantasi och kreativitet. Av dessa skäl ska den nya gymnasieutredningen också analysera och föreslå hur alla nationella program i gymnasieskolan kan innefatta ett estetiskt ämne.

Arbetsmarknaden och samhället förändras kontinuerligt. Det gör att utbildningsutbudet i gymnasieskolan kan behöva ses över mer regelbundet än i dag. Möjligheten till fortlöpande justeringar av de nationella programmen i gymnasieskolan kan därför behöva utvecklas.

Stockholm den 15 april 2015

Aida Hadzialic

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-04-08)