Definition av subventioner till kärnkraften

Svar på skriftlig fråga 2009/10:618 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

Näringsminister Maud Olofsson

den 18 mars

Svar på fråga

2009/10:618 Definition av subventioner till kärnkraften

Näringsminister Maud Olofsson

Per Bolund har frågat miljöministern om han avser att i eller inför kärnenergipropositionen tydligt redogöra för vilken definition av begreppet subvention som han anser ska ligga till grund för säkerställandet av att kärnkraften framöver inte ska kunna påräkna sig några direkta eller indirekta subventioner.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Förra årets energiöverenskommelse innebär att det ska skapas förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i kärnkraften. Det innebär att det ska vara möjligt att ersätta gamla reaktorer med nya. En förutsättning för det nya regelverket som ska läggas fram är att tillstånd endast ges till nya reaktorer om de ersätter någon av nuvarande tio reaktorer och endast på befintliga platser. Något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta subventioner, kan inte påräknas enligt överenskommelsen.

Regeringen avser att inom kort överlämna en proposition till riksdagen med förslag till ett regelverk som innebär ett ökat skadeståndsansvar och förutsättningar för ett kontrollerat generationsskifte i den svenska kärnkraften. Det nya regelverket som föreslås innebär att reaktorägarna i ökad omfattning får ta ansvar för kärnkraftens risker till skillnad från det regelverk som den förra regeringen tog fram. Reaktorägarna har redan i dag enligt befintlig lagstiftning det fulla ansvaret för såväl säkerhet som det uppkomna avfallet vid kärnkraftverken.

Det kommande förslaget innebär att förutsättningar skapas för utbyte av de befintliga reaktorerna. Det är emellertid upp till marknadens aktörer att på kommersiella grunder ta eventuella investeringsbeslut. Regeringen avser alltså inte att lägga fram några förslag som innebär några direkta eller indirekta subventioner för kärnkraften. Någon närmare definition av begreppet subvention aktualiseras därmed inte.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-03-08 Anmäld: 2010-03-09 Besvarad: 2010-03-18 Svar anmält: 2010-03-19

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-03-08)