Debitering av trängselskatteavgifter

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1646 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 25 september

Svar på fråga

2006/07:1646 Debitering av trängselskatteavgifter

Finansminister Anders Borg

Rolf Gunnarsson har frågat statsrådet Åsa  Torstensson om hon kommer att agera och verka för att mer och bättre underlag införskaffas innan kravåtgärder vidtas avseende trängselskatt. Rolf Gunnarsson ger som exempel att trängselskatt påförts trots att den som använder bilen inte har varit i Stockholm den aktuella dagen.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Det är angeläget att regelverk är utformade så att beslutsunderlagen i möjligaste mån är korrekta. Trängselskatt tas ut genom automatisk databehandling. Varje dag tas över 100 000 skattebeslut. Besluten tas med stöd av fotografier av fordonets registreringsskylt som jämförs med uppgifter i vägtrafikregistret. Det är som regel inte möjligt att av fotografiet utläsa om registreringsskylten manipulerats. Det går inte heller att läsa av annan information från fotografierna vid databehandlingen. Vidare kan bilägarens adressuppgift i sig inte utesluta att bilen använts i Stockholm. Det är således normalt inte möjligt att kontrollera huruvida varje enskild registreringsskylt är riktig vid databehandlingen. Beslutsunderlaget bör dessutom vara begränsat av integritetsskäl. Jag har därför inte för avsikt att verka för att beslutsunderlaget för trängselskatt ska omfatta ytterligare granskning än vad som ligger inom ramen för nuvarande myndighetsutövning. Jag vill dock understryka att den som manipulerar en registreringsskylt gör sig skyldig till ett lagbrott. Jag vill slutligen framhålla att den enskilde kan kontakta myndigheten och påtala felaktigheter vid påförande av trängselskatt och även överklaga skattebeslutet.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Svar anmält: 2007-09-25 Besvarad: 2007-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-14)