Coronapandemins effekter på vuxna elevers kunskapsresultat och kompetens efter slutförd utbildning

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1337 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2021/22:1337 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) Coronapandemins effekter på vuxna elevers kunskapsresultat och kompetens efter slutförd utbildning

Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig om jag känner till problematiken med coronapandemins effekter på vuxna elevers kunskapsresultat och kompetens efter slutförd utbildning, och om jag avser att vidta åtgärder för att dessa skolor identifieras och de drabbade eleverna på något sätt kompenseras för en bristfälligt genomförd utbildning.

Jag uppfattar att frågan rör den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och kommer att svara på frågan utifrån den skolformen. Huvudman och ansvarig för komvux är kommunen. Utbildningen inom komvux genomförs i form av kurser och innehållet i kurserna styrs av kursplaner och ämnesplaner som bland annat innehåller kunskapskrav för de olika betygsstegen. Om individen inte når upp till kunskapskraven för det lägsta godkända betyget ska något godkänt betyg inte utfärdas.

Jag och regeringen är mycket medvetna om att många har drabbats hårt av pandemin och vi har arbetat för att de som behöver utbildning på plats och stödstrukturer ska få det. Arbetet med detta har pågått sedan pandemins dag ett. För att möta den tuffa utmaning som pandemin medfört förstärktes det statliga stödet till skolväsendet med 1,25 miljarder kronor 2021. Genom riksdagens beslut om statens budget för 2022 fördelas ytterligare 1,4 miljarder kronor för innevarande år.

Regeringen har noga följt pandemins effekter för skolväsendet. I regleringsbrevet för 2021 fick Statens skolverk i uppdrag att följa upp konsekvenserna av pandemin. Uppdraget ska redovisas till regeringen vid flera tillfällen och nästa redovisning är den 3 juni 2022. Skolverket har också tidigare rapporterat specifikt om pandemins effekter på komvux (Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen, maj 2020). Enligt myndigheten har övergången till mer distansundervisning på det stora hela fungerat bra. Elevgrupper för vilka distansutbildningen fungerat mindre bra är bl.a. elever i sfi och elever inom komvux som särskild utbildning. För dessa elever krävdes ofta särskilda lösningar i form av mer lärarstöd och enskild handledning. Dessutom har Statens skolinspektion granskat den fjärr- och distansundervisning som bedrivits samt undersökt vilka konsekvenser den undervisningen fått för elevers förutsättningar att nå målen och för deras hälsa.

För att stärka kvaliteten i vuxenutbildningen har regeringen även utökat Skolinspektionens uppdrag kring vuxenutbildningen. Den löpande tillsynen över vuxenutbildning ska fr.o.m. 1 februari 2022 utövas både på huvudmannanivå och skolnivå, mot tidigare då den i huvudsak skulle utövas på huvudmannanivå.

När det gäller studerandes försörjning har det vidtagits omfattande åtgärder inom studiestödssystemet så att studerande på alla nivåer ska känna sig trygga i att systemet fungerar för dem även under rådande situation. Åtgärderna reglerades främst i en ny förordning om studiestöd vid spridning av viss smitta. Den innebar t.ex. en rätt att behålla studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid inställd undervisning i samband med åtgärder mot smittspridning. Studerande som saknat möjlighet att bedriva minst hälften av sina studier under vissa veckor har också haft rätt till avskrivning av studielån för sådana veckor. Regeringskansliet har löpande analyserat hur de beslutade reformerna fungerat och Centrala studiestödsnämnden har också fått i uppdrag att följa upp de åtgärder som regeringen beslutat med anledning av pandemin.

Stockholm den 30 mars 2022

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-03-22)