Coronapandemin och elever i gymnasieskolans avgångsklasser

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1358 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)Svar på fråga 2019/20:1358 av Roger Haddad (L)
Coronapandemin och elever i gymnasieskolans avgångsklasser

Roger Haddad har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkra att avgångselever kan lämna gymnasieskolan med examen och slutbetyg.

Världen befinner sig i ett tufft läge som riskerar att bli långvarigt. Det är en prövande tid för alla och så även för skolan. Regeringens fokus är att begränsa smittspridningen i landet när det gäller covid-19, säkerställa resurser till hälso- och sjukvården och begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet. Det måste gå först. Samtidigt ska vi göra allt vi kan för att eleverna ska fortsätta lära sig och nå målen för utbildningen.

Lärare och elever i gymnasieskolan har mycket snabbt fått ställa om till en helt ny skolsituation. Omställningen till fjärr- och distansundervisning har gått över förväntan, inte minst tack vare stora insatser av elever och lärare.

Regeringen har genomfört en rad åtgärder för att underlätta för och stödja huvudmän och skolor. Den nya förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta har gett huvudmän och skolor mer flexibilitet bl.a. när det gäller hur undervisningen kan fördelas över terminer och läsår. Det finns redan nu möjligheter att förlägga kurser över nästa termin och därmed vid behov skjuta fram tidpunkten för betygssättning. En sådan förlängning av studierna är dock inte de elever som nu går sin sista termin i gymnasieskolan och som planerar för framtiden efter skolan betjänta av. För dessa elever är situationen denna vår på så många sätt särskilt känslig.

Just med tanke på eleverna i avgångsklasserna och deras möjlighet att fullfölja sin utbildning beslutade regeringen om en ändring i förordningen som medger att en mindre andel elever kan vistas i skolans lokaler samtidigt. Ändringen gör att exempelvis laborationer och andra praktiska moment i undervisningen kan genomföras, men också att elever kan delta i prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i skolan. Förordningsändringen gör också att elever som behöver sådant stöd som svårligen kan ges på distans kan komma till skolan. Det är en viktig åtgärd för eleverna och för att underlätta för lärare att få ett tillförlitligt betygsunderlag så att de kan sätta betyg vid terminens slut.

Pandemin har skapat en helt ny situation med många nya bestämmelser att förhålla sig till för verksamma i skolväsendet. Regeringen bedömer att det finns ett behov av stödjande insatser på flera områden och gav därför den 30 april 2020 Statens skolverk i uppdrag att genomföra insatser för att stödja bl.a. huvudmän och rektorer i skolväsendet under utbrottet av det nya coronaviruset. I uppdraget ingår just att ta fram specifikt stöd för att underlätta lärares arbete med bedömning och betygssättning. Stödbehovet uppmärksammas också särskilt av huvudmän och rektorer i kontakter med Skolverket och Statens skolinspektion enligt rapporter från myndigheterna. Stödet finns nu på plats på Skolverkets webbplats och uppdateras kontinuerligt.

Regeringen bedömer vidare att behovet av lovskola har ökat på grund av det rådande läget och föreslår i propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:167) mer medel för lovskola, bl.a. så att fler elever ska kunna uppnå en gymnasieexamen.

Regeringen följer fortsatt utvecklingen på området mycket noggrant och är beredd att vidta ytterligare åtgärder om det krävs.

Stockholm den 26 maj 2020

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-14)