Brister i digitalisering inom samhällsbyggandet

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1539 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05432/PUB

Näringsdepartementet

Bostads- och digitaliseringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1539 av Caroline Szyber (KD) Brister i digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet

Caroline Szyber har frågat mig vad jag avser att göra för att åtgärda bristerna i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesserna.

Ökad användning av digital teknik i myndigheters arbete är ett prioriterat område, och jag delar Caroline Szybers uppfattning att det finns stora nyttor att hämta, inte minst i kommunikationen mellan myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner. I plan- och byggprocessen handlar det framför allt om kommunikation och informationsutbyte mellan länsstyrelse och kommun, men även om ärendehanteringen inom respektive myndighet.

Som Carolina Szyber påpekar pågår för närvarande ett omfattande arbete inom länsstyrelserna som rör övergången till digital teknik. Det är viktigt att detta arbete fortskrider och att uppföljning görs för att utvärdera effekterna. Gemensamma standarder och system inom länsstyrelserna och andra statliga myndigheter är ett viktigt led i arbetet. Av naturliga skäl är det svårare att samordna och styra kommuners interna tekniska system, men det är rimligt att kommunikationen mot länsstyrelserna kan ske inom givna tekniska ramar.

Lantmäteriet fick i februari 2016 i uppdrag att i nära samarbete med Boverket se till att kommuner, byggherrar, företag och andra intressenter får tillgång till en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess i syfte att göra det snabbare, enklare, och billigare att planera för nya bostäder. Lantmäteriet ska i uppdraget fungera som en utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att främja öppen och datadriven innovation som står medborgare och företag till tjänst. Uppdraget gäller åren 2016–2018. Även Boverket har gjort en förstudie där man tittat på hur bygglovsprocessen kan förenklas med hjälp av nationella digitala tjänster.

Digitaliseringens möjligheter kopplat till samhällsbyggandet är även centralt inom ramen för regeringens samverkansprogram Smarta städer.

Stockholm den 12 september 2016

Peter Eriksson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-26)