Blodgivning och diskriminering på grund av sexuell läggning

Svar på skriftlig fråga 2009/10:282 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

Socialminister Göran Hägglund

den 9 december

Svar på fråga

2009/10:282 Blodgivning och diskriminering på grund av sexuell läggning

Socialminister Göran Hägglund

Ulf Holm har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att karenstiden för blodgivning inte ska vara diskriminerande på grund av sexuell läggning.

I sjukvården behöver blod ges i samband med akut och kronisk blodbrist, såsom vid större operationer, efter trauman och olycksfall av olika slag och vid tumör- och leukemibehandling. Den som behöver få blod är i ett mycket utsatt läge och ingen ska behöva bli smittad av blod som man får i vården. Vi måste därför ha en ordning som så långt möjligt skyddar blodmottagaren från att råka ut för det och vi har i Sverige en väldigt hög säkerhet inom området.

För att minimera risken för överföring av olika slags blodburen smitta finns i dag bestämmelser i lagen och förordningen om blodsäkerhet samt i Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter. Socialstyrelsen har bemyndigande att föreskriva vad som ska gälla för att man ska få lämna blod som används till transfusion.

Socialstyrelsen har nyligen beslutat om en ändring i sina föreskrifter, så att det blir möjligt för en person att lämna blod tidigast ett år efter att han eller hon haft ett sexuellt riskbeteende. Till sådant riskbeteende räknas bland annat sex mellan män på grund av en högre risk för vissa typer av blodsmitta. Det är förstås inte så att varje sådan kontakt medför en hög risk men eftersom en enskild bedömning av varje risktillfälle inte är möjlig måste man definiera vissa typer av kontakter som medför extra hög risk.

Enligt uppgift från Socialstyrelsen behandlar föreskrifterna, såväl den nyligen gjorda ändringen som tidigare lydelse, alla så kallade sexuella riskbeteenden utifrån risken för smittspridning. Det är inte personens sexuella läggning som sådan som är avgörande för om personen ska få lämna blod, utan om personen utsatt sig för eventuella risker för blodsmitta.

Socialstyrelsen ändring i föreskrifterna om blodgivning träder i kraft den 1 mars 2010.

Händelser

Inlämnad: 2009-12-03 Anmäld: 2009-12-03 Besvarad: 2009-12-09 Svar anmält: 2009-12-09

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-12-03)