Bidrag till organisationer som förmedlar internationella adoptioner

Svar på skriftlig fråga 2020/21:205 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:205 av Linda Lindberg (SD)
Bidrag till organisationer som förmedlar internationella adoptioner

Linda Lindberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att dagens bidragssystem för auktoriserade adoptionsorganisationer blir bättre utformat utifrån perspektivet att verksamheterna är ekonomiskt beroende av intäkter och antalet förmedlingar, samtidigt som barnets bästa ska sättas i första rummet.

Det stämmer att det internationella adoptionsområdet har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Antalet adoptioner i världen har minskat kraftigt samtidigt som adoptionsärendena har blivit mer komplexa och svårutredda. De barn som blir aktuella för internationell adoption är färre till antalet men har ofta större omsorgsbehov på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller svår social bakgrund. De senaste årens utveckling med färre adoptioner och komplexare ärenden har inneburit att intäkterna minskat för adoptionsorganisationerna samtidigt som arbetet blivit allt mer resurskrävande.

Regeringen gav i februari 2020 Statskontoret i uppdrag att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten och föreslå hur den kan anpassas till dagens förhållanden. Statskontoret ska överväga om organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten bör förändras och föreslå hur denna i sådana fall bör organiseras och bedrivas på ett effektivt sätt, bland annat för att säkerställa rimliga och hållbara kostnader för förmedlingsverksamheten. Barnrättsperspektivet ska genomsyra analys och åtgärdsförslag. Utgångspunkten i arbetet ska vara FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (1993 års Haagkonvention). Vid adoptioner ska inga andra intressen ta över eller jämställas med barnets.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2021. Regeringen kommer därefter kunna ta ställning till huruvida åtgärder krävs gällande den aktuella frågan.

Stockholm den 21 oktober 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-10-13)