Behovs- och solidaritetsprincipen i vården

Svar på skriftlig fråga 2020/21:178 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2020/21:178 av Karin Rågsjö (V)
Behovs- och solidaritetsprincipen i vården

Karin Rågsjö har frågat mig om jag avser att reglera vårdmarknaden för att hindra att oönskade effekter uppstår som påverkar vårdens jämlikhet och kostnader.

Varje region ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen. I fråga om effekter i hälso- och sjukvårdssystemet som uppstår till följd av etablering av olika aktörer inom regionernas vårdval behöver regionerna säkerställa att både ersättningsprinciper och uppdragsbeskrivningarna till utföraren innehåller de krav som påverkar vårdens jämlikhet och kostnader.

När det gäller regeringens insatser för hälso- och sjukvården är målet att vården ska vara jämlik och av hög kvalitet och ges efter behov. För att åstadkomma detta behöver inte minst primärvården vara enkelt tillgänglig och säkerställa kontinuitet och delaktighet för patienten. Regeringen arbetar för att fler ska kunna få träffa en och samma läkare på sin vårdcentral, vilket också leder till ökad patientsäkerhet.

Betänkandet Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42) innehåller förslag för att digital och fysisk vård i primärvården ska kunna integreras på ett bättre sätt. Utredaren lämnar t.ex. förslag som innebär att patienten ska ges tydligare information om olika vårdgivare samt en ny funktion för listning hos


utförare. Informationen om vad valet av utförare innebär behöver vara tydlig för samtliga invånare så att patienten förstår vad det innebär att välja. Förslagen i betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 14 oktober 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-10-06)