Barnskötares status och arbetsmiljö

Svar på skriftlig fråga 2021/22:173 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U2021/04097 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:173 av Anders Österberg (S)
Barnskötares status och arbetsmiljö

Anders Österberg har frågat mig vilka fler initiativ jag avser att ta inom mitt ansvarsområde för att höja barnskötares status och förbättra barnskötares arbetsmiljö.

Det krävs kvalificerad personal och en god arbetsmiljö i alla förskolor för att verksamheten ska kunna hålla en hög kvalitet. Arbetsgivaren är ansvarig för att en god arbetsmiljö kan upprätthållas. Av 2 kap. 13 § första stycket skollagen (2010:800) framgår att endast den som har legitimation som förskollärare och är behörig att undervisa i förskolan får bedriva undervisning i förskola. Det framgår också av 2 kap. 14 § skollagen att barnskötare och annan personal förväntas ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. Av 2 kap. 34 § skollagen framgår att huvudmannen ska se till att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling. I förskolans reviderade läroplan (SKOLFS 2018:50), som trädde i kraft den 1 juli 2019 betonas vikten av det kollegiala lärandet tydligare än tidigare. Det framgår att rektorn har ett särskilt ansvar för att förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.

Personalens kompetens är avgörande för att alla barn i förskolan ska få en likvärdig utbildning. Skolverket erbjuder kompetensutveckling för förskolepersonal inom flera områden. Bland annat erbjuds kommunförlagda kurser som kopplas direkt till de lokala behoven. Under 2017-2019 hade kurserna 3280 deltagare totalt, vara ca 760 barnskötare.

Skolverket har också, på uppdrag av regeringen (U2016/4619/GV och U2017/1930/GV) utformat nationella yrkespaket inom den kommunala vuxenutbildningen, som består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå. För yrket barnskötare finns det ett baspaket som omfattar 900 poäng och ett påbyggnadspaket som omfattar 400 poäng.

Slutligen vill jag nämna att regeringen nyligen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Bidraget kan bland annat användas till att möjliggöra små barngrupper och till kompetensutveckling för såväl barnskötare som annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Stockholm den 27 oktober 2021

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-14)