Barnomsorgsbolag som uppvisar brister

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1195 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U2021/00063 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1195 av Boriana Åberg (M)
Barnomsorgsbolag som uppvisar brister

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bidrag till aktörer inom pedagogisk omsorg som uppvisar allvarliga brister ska kunna dras in med omedelbar verkan.

Pedagogisk omsorg ska enligt bestämmelserna i skollagen bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. Det ska enligt skollagen också finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Den kommun som har beviljat bidrag till en enskild för att bedriva pedagogisk omsorg i kommunen har tillsynsansvar.

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten ska kommunen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Kommunen får förelägga en huvudman att fullgöra sina skyldigheter. Kommunen får återkalla rätten till bidrag om föreläggandet inte följs och missförhållandet är allvarligt. Om beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till allvarlig risk för barnens hälsa eller säkerhet eller av någon annan särskild anledning, får kommunen förbjuda huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare.

Av Skolinspektionen granskningsrapport Barnens lärande i pedagogisk omsorg (2015:3323) framgår att de flesta barnen i pedagogisk omsorg erbjuds en god verksamhet där de ges omsorg och trygghet. Det förekommer dock att vissa verksamheter inte lever upp till de krav som ställs i skollagen, vilket jag ser allvarligt på. Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att bl.a. lämna förslag för att stärka kvaliteten i pedagogisk omsorg (dir. 2018:102). Utredningen tillsattes bl.a. mot bakgrund av att det uppmärksammats behov av att stärka tillsynen av enskilda huvudmän. Utredningen redovisade sitt uppdrag den 11 juni 2020 i betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34). Utredningen föreslår bl.a. ökade krav på den som är huvudman för pedagogisk omsorg och att kommuner ska ha tillsyn över att kraven uppfylls. Betänkandet har remitterats och förslagen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 19 januari 2021

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-07)