Barn som har det tufft under jullovet

Svar på skriftlig fråga 2022/23:253 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
S2023/ 00317 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:253 av Anna Wallentheim (S)
Barn som har det tufft under jullovet

Anna Wallentheim har frågat mig hur jag och regeringen jobbar för att fånga upp barn som mår dåligt samt arbetar för att motverka denna utveckling. Frågan ställs mot bakgrund av en rapport från barnrättsorganisationen Barnens Rätt i Samhället (Bris) som visar på en ökning av antalet samtal till Bris nationella stödlinje.

Alla barn har rätt att må bra och växa upp utan våld enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som gäller som lag. Som Anna Wallentheim uppmärksammar ringde fler barn än någonsin till Bris den gångna julen och samtalen handlade främst om psykisk ohälsa, familjekonflikter och olika former av våld.

Den psykiska ohälsan bland barn är en angelägen fråga för mig och regeringen och en stor folkhälsoutmaning. Även arbetet mot våld mot barn är en viktig fråga som står högt upp på vår agenda och regeringen har vidtagit bl.a. följande åtgärder på området.

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention för 2023 som omfattar drygt 1,6 miljarder kronor. Prioriterade områden är insatser för barn och ungas psykiska hälsa och medel för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Därutöver fördelas cirka 3 miljarder kronor under 2023 för att stärka regionernas arbete med tillgänglighet i bl.a. barn- och ungdomspsykiatrin.

Stöd i föräldraskapet är en viktig insats som samhället kan göra för att främja en bra relation mellan barn och föräldrar vilket har stor betydelse för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor årligen till en förstärkning av föräldraskapsstödet från och med 2023.

Utredningen en uppväxt fri från våld (A 2021:02) har nyligen lämnat sitt slutbetänkande En uppväxt fri från våld – en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70), som bl.a. innehåller förslag till en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Regeringen har även avsatt 20 miljoner kronor årligen från och med 2023 för att möjliggöra den långsiktiga finansieringen av Bris nationella stödlinje för barn.

Stockholm den 1 februari 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2023-01-20)