Avskaffande av fas 3

Svar på skriftlig fråga 2014/15:535 besvarad av Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister

Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister

Dnr A2015/1589/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:535 av Jenny Petersson (M) Avskaffande av fas 3

Jenny Petersson har frågat mig hur jag ser på de eventuella risker som kan uppstå med att långtidsarbetslösa kan hamna i kläm när regeringen fasar ut sysselsättningsfasen till förmån för ett ytterst litet antal extratjänster.

Som jag svarade dig under interpellationsdebatten den 22 maj tänker regeringen succesivt avskaffa fas 3. Att minska långtidsarbetslösheten är en av arbetsmarknadspolitikens viktigaste utmaningar. Antalet personer som har varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen i mer än två år är i dag dubbelt så många som innan finanskrisen 2008. Till skillnad från den tidigare alliansregeringen anser regeringen att deltagarna i fas 3 ska erbjudas riktiga jobb med kollektivavtalsenlig lön och anställningsvillkor eller utbildning istället för sysselsättning som inte upplevs meningsfull.

Då många av de långtidsarbetslösa behöver komplettera sin utbildning avser regeringen även att införa en möjlighet för deltagare i fas 3 att studera kortare kurser, i upp till ett år, vid komvux, universitet och högskola samt inom yrkeshögskola med bibehållet aktivitetsstöd.

Jag ser det värdefulla arbete som många arbetsintegrerande sociala företag gör för långtidsarbetslösa. Ingen långtidsarbetslös ska hamna i kläm utan jag vill poängtera att införandet av extratjänster i välfärden är ett första steg i avskaffandet av fas 3. Deltagarna i fas 3 har olika behov och olika förutsättningar och vi behöver därför en bred palett av insatser.

Regeringen avser att återkomma med ytterligare insatser för de personer som har fastnat i långtidsarbetslöshet.

Stockholm den 26 maj 2015

Ylva Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-05-19)