Avgiftsbeläggning av skidspår i naturreservat

Svar på skriftlig fråga 2008/09:532 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

Miljöminister Andreas Carlgren

den 4 februari

Svar på fråga

2008/09:532 Avgiftsbeläggning av skidspår i naturreservat

Miljöminister Andreas Carlgren

Lennart Sacrédeus har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att tillträde till och vistelse i naturreservat inte ska begränsas genom avgiftsbeläggning.

Möjligheten att vistas i naturen är viktig för människans rekreation och avkoppling och tack vare den svenska allemansrätten står naturen öppen för alla. Den fria tillgången till naturen bidrar till att skapa förståelse och engagemang för betydelsen av en god miljö. Mot bakgrund av Lennart Sacrédeus fråga vill jag inledningsvis framhålla att det i gällande rätt inte finns stöd för avgiftsbeläggning för tillträde till allemansrättsligt tillgänglig mark och då inte heller till våra naturreservat. Det kan vidare understrykas att det från regeringens sida inte finns några tankar på att införa bestämmelser med denna innebörd.

Det förhållande att lagstiftningen inte ger stöd för uttag av generella inträdesavgifter till allemansrättsligt tillgänglig mark utesluter inte markägarens möjlighet att ta ut en avgift för användande av anläggningar som markägaren bekostat, till exempel anlagt hopptorn och trampoliner eller när lägerplatser iordningställts för allmänheten. Enbart förekomst av preparerade leder och skidspår har inte ansetts kunna jämställas med sådan anläggning. Den avgift som tas ut ska vara skälig och högst motsvara kostnaderna för anläggningens inrättande och underhåll. Rätt till avgiftsuttag i dessa fall gäller oberoende av om marken i fråga skyddats som naturreservat eller inte.

Av Lennart Sacrédeus fråga framgår att Mora kommun beslutat att avgift ska tas ut av de som använder kommunens fritidsanläggningar och då även vid användande av preparerade längdskidspår. Beslutet är överklagat till länsrätten som nu bland annat har att ta ställning till om beslutet är förenligt med allemansrätten.

Händelser

Inlämnad: 2009-01-27 Anmäld: 2009-01-27 Besvarad: 2009-02-04 Svar anmält: 2009-02-09

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-01-27)