Åtgärder mot antibiotikaresistens

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1967 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/01882 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1967 av Ann-Sofie Alm (M)
Åtgärder mot antibiotikaresistens

Ann-Sofie Alm har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer vidta inom mitt verksamhetsområde för att minska antibiotikaresistensen.

Regeringen prioriterar arbetet mot antibiotikaresistens högt, både nationellt och internationellt. Flera departement är involverade, bland annat Socialdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Arbetet utgår från den svenska strategin mot antibiotikaresistens för 2020–2023. Målsättningen är att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur. Att utveckla nya sätt att förebygga och behandla infektionssjukdomar är ytterst en fråga om vår framtida välfärd.

Inom vården och omsorgen gäller föreskrifter om basala hygienrutiner som syftar till att minska risken för överföring av smitta och antibiotikaresistens. Regeringen vill förstärka kompetensen inom äldreomsorgen, genom att bl.a. införa skyddad yrkestitel för undersköterskor samt genom kompetenssatsningen Äldreomsorgslyftet. Under 2021 omfattar satsningen cirka 3,4 miljarder kronor.

Ansvarsfull användning av antibiotika är en viktig del av bekämpningen av antibiotikaresistens. Sverige är ett av de länder i världen som använder minst antibiotika. Flera uppdrag pågår, via bland annat Folkhälsomyndigheten och nätverket Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens), för att ha en fortsatt ansvarsfull användning.

I forskningspropositionen från 2020 aviserade regeringen en förstärkning av det nationella forskningsprogrammet inom antibiotikaresistens med 75 miljoner kronor per år under 2021–2024, vilket ger en total omfattning på 100 miljoner kronor per år under perioden.

Spridning av antibiotika i miljön kan bidra till uppkomst och spridning av antibiotikaresistens. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en försöksverksamhet för att införa en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet. Därigenom har Sverige möjlighet att ta en ledarroll i omställningen till hårdare miljökrav på läkemedelsproduktion och i förlängningen minska utsläppen av antibiotika vid produktion.

Sverige driver även antibiotikaresistensfrågan internationellt och inom EU. Tillsammans med Storbritannien leder Sverige Alliance of Champions och Sverige är medlem i Global Leaders Group, ett initiativ inom ramen för WHO, FAO och OIE som arbetar med att främja och stärka arbetet med antibiotikaresistens. Sverige och Vetenskapsrådet står värd för sekretariatet för det internationella samarbetet Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance som bl.a. stödjer forskningssamarbeten för att överbrygga kunskapsbrister om antibiotikaresistens. Sverige bidrar också aktivt i arbetet för att låg- och medelinkomstländer ska kunna genomföra handlingsplaner mot antibiotikaresistens.

Stockholm den 4 mars 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-24)