Åtgärder för att minska skadorna från vildsvin

Svar på skriftlig fråga 2014/15:723 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/5224/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:723 av Åsa Coenraads (M) Åtgärder för att minska skadorna från vildsvin

Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att minska skadorna från vildsvin på åkrar, trädgårdar och slåttervallar.

Regeringen tar vildsvinsproblematiken på allvar och arbetar med frågan på bred front och arbetar bl.a. med de förslag som jaktlagsutredningens delbetänkande om vildsvin och viltskador har lagt fram.

En bidragande orsak till att vildsvinen har blivit många under senare år är en omfattande utfodring. Jaktlagsutredningen föreslog ett förbud mot stödjande utfodring under vegetationsperioden.

Jaktlagsutredningen har även lämnat förslag om att kameraövervakning av vildsvinsåtlar ska kräva anmälan och inte som i dag ansökan om tillstånd. Avgiften för ansökan om tillstånd för kameraövervakning av vilt bör enligt utredningen också sänkas.

Det har under de senaste åren genomdrivits ett flertal projekt för att skapa bättre förutsättningar för hantering av vildsvinskött. Givet det stora antal vildsvin och de skador de orsakar är det bra med en ökad avskjutning. Det är positivt att reglerna kring vildsvinsjakt är generösa när det gäller jakt och att jakten kan pågå under större delen av året under dygnets alla timmar. Samtidigt finns det anledning att utveckla viltförvaltningen av vildsvin för att ge ökade incitament för jägare att jaga vildsvin.

Stockholm den 14 juli 2015

Sven-Erik Bucht

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-07-03)