Åtgärder för att minska bristen på lotsar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:864 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I

2019/02149/US

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:864 av Johan Hultberg (M)
Åtgärder för att minska bristen på lotsar

Johan Hultberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att tackla bristen på lotsar.

Regeringen har en tydlig uttalad ambition att mer gods ska transporteras sjövägen och därför är det viktigt att Sjöfartsverket även i framtiden kan säkerställa att tillgången på lotstjänster är tillfredsställande. Sjöfartsverket för en dialog med berörda universitet och högskolor om hur detta mål ska kunna uppnås. Vid Transportstyrelsen pågår ett arbete som syftar till att ta fram riskbaserade lotsregler vilket ska underlätta för moderna fartyg i områden med krav på lots ombord.

Jag kommer följa denna viktiga fråga med stort intresse så att effektiva och säkra lotstjänster finns tillgängliga runt hela den svenska kusten.

Stockholm den 8 augusti 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-02)