Åtgärder för att få fler personer som nekats uppehållstillstånd att lämna landet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:78 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/

00333/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsminister

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:78 av Johan Forssell (M)
Åtgärder för att få fler personer som nekats uppehållstillstånd att lämna landet

Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att fler personer som har nekats uppehållstillstånd ska lämna landet.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning av asylskälen har fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt.

I syfte att få fler personer med lagakraftvunna avlägsnandebeslut att återvända har regeringen de senaste åren vidtagit ett antal åtgärder.

Myndigheterna har tilldelats extra medel. Återvändandesambandsmän har placerats ut på ambassader i ett antal nyckelländer. Antalet förvarsplatser har ökat och kommer under våren att uppgå till 457 stycken, vilket är en ökning med 80 procent sedan 2016. Vidare har Polismyndigheten sedan juli 2018 fått utökade möjligheter att kontrollera att arbetsgivare inte anställer personer som saknar erforderliga tillstånd. Betänkandet Klarlagd identitet, som för närvarande bereds i regeringskansliet, syftar till att effektivisera Polismyndighetens arbete med återvändande.

Sedan 2014 har mer än 70 000 före detta asylsökande lämnat Sverige.

De faktorer som framför allt avgör om ett återvändande ska kunna genomföras är dock individens vilja att medverka och det mottagande landets inställning till att återta sina medborgare. Det är därför viktigt att vi fortsätter den bilaterala dialogen med tredje länder och att stödja återvändandearbetet på EU-nivå. För närvarande pågår till exempel en revidering av återvändandedirektivet som syftar till att effektivisera och förkorta medlemsstaternas återvändandeförfaranden. Sverige stödjer också andra åtgärder inom EU, såsom att ingå återtagandeavtal och andra överenskommelser med tredje länder.

Stockholm den 6 februari 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-01-30)