Återsändande av migranter enligt Dublinförordningen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1614 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Statsrådet Heléne Fritzon (S)


Ju2018/04047/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern och biträdande justitieministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1614 av Markus Wiechel (SD)
Återsändande av migranter enligt Dublinförordningen

Markus Wiechel har frågat mig hur jag ser på det avtal som tecknats mellan Tyskland och Spanien och om det är aktuellt för regeringen att verka för liknande avtal med olika länder för att enklare kunna följa Dublinförordningens intentioner.

Dublinförordningen ger möjligheter för medlemsstater att sinsemellan ingå bilaterala administrativa överenskommelser om hur förordningen ska tillämpas i praktiken och därmed underlätta genomförandet och göra den effektivare. Överenskommelserna får bland annat avse enklare förfaranden och kortare tidsfrister för översändande och prövningar av framställningar om övertagande eller återtagande av sökande.

Sverige har inga nu gällande bilaterala överenskommelser med andra medlemsstater inom ramen för Dublinförordningen, men regeringen har fått en förfrågan att ingå en sådan överenskommelse med Tyskland. Det ärendet bereds nu inom Regeringskansliet.

Regeringen välkomnar åtgärder som leder till ett effektivare genomförande av Dublinförordningen och det gemensamma regelverket.

Stockholm den 22 augusti 2018

Heléne Fritzon

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-16)