Arbetslivsinstitutet

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1644 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

Näringsminister Maud Olofsson

den 25 september

Svar på fråga

2006/07:1644 Arbetslivsinstitutet

Näringsminister Maud Olofsson

Berit Andnor har frågat mig om ett uttalande som gjordes i tv-programmet Agenda den 2 september angående myndighetsnedläggningar och har kopplat det till den av riksdagen beslutade nedläggningen av Arbetslivsinstitutet.

Berit Andnor har ryckt en mening ur sitt sammanhang för att möjligen flytta fokus från sitt eget och den förra regeringens ansvar åt något annat håll. Sanningen är att det under socialdemokratiskt regeringsinnehav försvann 3 200 jobb i inlandet mellan åren 2000 och 2006. Mitt uttalande syftade på detta faktum.

Samtidigt är det viktigt att understryka att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt vilket gäller även de myndigheter som har viktiga samhällsuppgifter. I budgetpropositionen för 2008 anger regeringen att en utgångspunkt för det förvaltningspolitiska utvecklingsarbetet är att bidra till en tydligare och effektiviserad myndighetsstruktur. Det är viktigt att de statliga myndigheternas lokalisering i större utsträckning får en större spridning över landet. Det handlar om att noga pröva om nya myndigheter kan lokaliseras utanför storstäderna, i första hand till länscentrum. En utgångspunkt är att myndigheterna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt.

Regeringen beslutade den 6 september 2007 om en förordning om regionalt tillväxtarbete där det anges att myndigheterna ska beakta möjligheterna till decentralisering av verksamheten och samråda med andra aktörer om möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla verksamheten. Poängen är att det inte behöver råda något motsatsförhållande mellan decentralisering och kostnadseffektivitet.

I sammanhanget vill jag också framhålla att regeringen i huvudsak fullföljer det försvarspolitiska beslutet som bland annat innebär decentralisering av vissa myndigheter. En genomgång tillsammans med berörda visar att arbetet har varit framgångsrikt och att vi i stort når målen om nya arbetstillfällen på alla orter.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Svar anmält: 2007-09-25 Besvarad: 2007-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-14)